Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.31

Текст

сарва-бхӯта-стхитам̇ йо ма̄м̇
бхаджатй екатвам а̄стхитах̣
сарватха̄ вартама̄но 'пи
са йогӣ майи вартате

Дума по дума

сарва-бхӯта-стхитам – пребиваващ в сърцето на всеки; ях̣ – човек, който; ма̄м – на мен; бхаджати – служи с преданост; екатвам – в единство; а̄стхитах̣ – установен; сарватха̄ – във всяко отношение; вартама̄нах̣ – като е установен; апи – въпреки; сах̣ – той; йогӣ – трансценденталистът; майи – в мен; вартате – остава.

Превод

Такъв йогӣ, който обожава и служи на Свръхдушата, знаейки, че Аз и Свръхдушата във всички същества сме едно, винаги остава в мен, при всички обстоятелства.

Пояснение

Един йогӣ, който медитира върху Свръхдушата, вижда в себе си пълната част на Кр̣ш̣н̣а като Виш̣н̣у с четири ръце, в които държи раковина, диск, боздуган и лотос. Всеки йогӣ трябва да знае, че няма разлика между Виш̣н̣у и Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а във формата си на Свръхдуша се намира в сърцето на всекиго. Освен това няма разлика между безбройните Свръхдуши в сърцата на безбройните живи същества. Няма разлика и между Кр̣ш̣н̣а осъзнатия, постоянно зает в трансцендентално любовно служене на Кр̣ш̣н̣а, и съвършения йогӣ, медитиращ върху Свръхдушата. Един йогӣ в Кр̣ш̣н̣а съзнание, въпреки че се занимава с разнообразни дейности в материалното съществуване, остава винаги установен в Бог Кр̣ш̣н̣а. Това е казано в Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.2.187) на Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ: никхила̄св апй авастха̄су джӣван-муктах̣ са учяте. Преданият на Бога, винаги действащ в Кр̣ш̣н̣а съзнание, е естествено освободен. На̄рада Пан̃чара̄тра потвърждава това:

дик-ка̄ла̄дй-анаваччхинне
кр̣ш̣н̣е чето видха̄я ча
тан-майо бхавати кш̣ипрам̇
джӣво брахман̣и йоджайет

„Като съсредоточава вниманието си върху духовната форма на Кр̣ш̣н̣а – всепроникващ и отвъд времето и пространството – човек потъва в мисли за Бога и така достига щастливото състояние на трансцендентално общуване с него.“

Кр̣ш̣н̣а съзнание е най-висшето състояние на транс в йога. Разбирането, че Кр̣ш̣н̣а присъства като Парама̄тма̄ в сърцето на всекиго, прави един йогӣ съвършен. Ведите (Гопа̄ла-та̄панӣ Упаниш̣ад 1.21) утвърждават по следния начин невъобразимото могъщество на Бога: еко 'пи сан бахудха̄ йо'вабха̄ти – „Въпреки че Бог е един, Той присъства в сърцата на безброй същества“. Също така в смр̣ти-ша̄стра (Матся Пура̄н̣а) се казва:

ека ева паро виш̣н̣ух̣
сарва-вя̄пӣ на сам̇шаях̣
аишваря̄д рӯпам екам̇ ча
сӯря-ват бахудхеяте

„Виш̣н̣у е един и все пак е всепроникващ. С невъобразимото си могъщество, въпреки че има една форма, Той присъства навсякъде, както слънцето се появява едновременно на безброй места.“