Skip to main content

ТЕКСТ 29

ТЕКСТ 29

Текст

Текст

сарва-бхӯта-стхам а̄тма̄нам
сарва-бхӯта̄ни ча̄тмани
ӣкш̣ате йога-юкта̄тма̄
сарватра сама-даршанах̣
сарва-бхӯта-стхам тмна
сарва-бхӯтни чтмани
ӣкшате йога-йукттм
сарватра сама-дарана

Дума по дума

Пословный перевод

сарва-бхӯта-стхам – намиращ се във всички същества; а̄тма̄нам – Свръхдушата; сарва – всички; бхӯта̄ни – същества; ча – също; а̄тмани – в душата; ӣкш̣ате – вижда; йога-юкта-а̄тма̄ – човек, напълно потопен в Кр̣ш̣н̣а съзнание; сарватра – навсякъде; сама-даршанах̣ – като вижда еднакво.

сарва-бхӯта-стхам — пребывающую во всех живых существах; тмнам — Сверхдушу; сарва — все; бхӯтни — живые существа; ча — также; тмани — в Сверхдуше; ӣкшате — видит; йога-йукта- тм — тот, кто обладает сознанием Кришны; сарватра — повсюду; сама-дарана — видящий одинаково.

Превод

Перевод

Истинският йогӣ открива мен във всички същества и всяко същество в мен. В действителност себепозналата се личност вижда мен, един и същ Върховен Бог, навсякъде.

Совершенный йог видит Меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ — пребывающими во Мне. Воистину, осознавшая себя душа видит Меня, единого Верховного Господа, повсюду.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕНИЕ: Кр̣ш̣н̣а осъзнатият йогӣ гледа на всичко по съвършен начин, защото вижда Върховния Бог, Кр̣ш̣н̣а, установен в сърцето на всекиго като Свръхдуша (Парама̄тма̄). Ӣшварах̣ сарва-бхӯта̄на̄м хр̣д-деше 'рджуна тиш̣т̣хати. Бог в проявлението си Парама̄тма̄ се намира както в сърцето на кучето, така и в сърцето на бра̄хман̣а. Съвършеният йогӣ знае, че Бог е вечно трансцендентален и не е материално повлиян от присъствието си в кучето или в бра̄хман̣а. В това се състои върховната неутралност на Бога. Индивидуалната душа също присъства в сърцето на индивида, но не и във всички сърца. Това е разликата между Свръхдушата и индивидуалната душа. Този, който не е установен в йога, не вижда нещата толкова ясно. Една Кр̣ш̣н̣а осъзната личност открива Кр̣ш̣н̣а както в сърцето на вярващия, така и в сърцето на невярващия. В смр̣ти (Са̄твата тантра 3.49) това се потвърждава по следния начин: а̄тататва̄ч ча ма̄тр̣тва̄ч ча а̄тма̄ хи парамо харих̣. Бог, източникът на всички същества, е като майка и поддръжник. Както майката е еднаква към всичките си деца, така се отнася към всички и върховният баща (или майка). Логично Свръхдушата се намира винаги във всяко живо същество.

Йог в сознании Кришны обладает совершенным ви́дением, поскольку видит, что Кришна, Верховный Господь, пребывает в сердце каждого существа как Сверхдуша (Параматма). Ӣвара сарва-бхӯтн хд-дее ’рджуна тишхати. Господь в образе Параматмы находится и в сердце собаки, и в сердце брахмана. Совершенныййог знает, что Господь всегда выше материальной энергии и не попадает под ее влияние, даже когда находится в сердце собаки или брахмана. Таким образом, Господь в высшей степени беспристрастен. Индивидуальная душа также находится в сердце, но одна и та же душа не может находиться в сердце каждого. Таково различие между индивидуальной душой и Сверхдушой. Тот, кто не занимаетсяйогой по-настоящему, не видит этого достаточно ясно. Но человек, обладающий сознанием Кришны, видит Кришну и в сердце верующего, и в сердце атеиста. Всмрити сказано: тататвч ча мттвд ча тм хи парамо хари — «Будучи источником всех существ, Господь заботится об их нуждах, подобно матери». Как мать одинаково относится ко всем своим детям, так и верховный отец (или мать) одинаково заботится обо всех существах. Вот почему Сверхдуша неизменно пребывает в сердце каждого.

И външно погледнато, всяко живо същество е разположено в енергията на Бога. Както ще бъде обяснено в седма глава, Бог има основно две енергии – духовна (или висша) и материална (или нисша). Живото същество, макар и част от висшата енергия, е обусловено от нисшата – но винаги е разположено в енергията на Бога. По един или друг начин всяко живо същество е установено в него.

Извне живое существо также окружено энергией Господа. Как мы узна́ем из седьмой главы, энергия Господа делится на два основных вида: духовную (высшую) и материальную (низшую) энергию. Хотя живое существо принадлежит к высшей энергии, оно может попасть под власть низшей энергии Господа. Так или иначе каждое существо всегда находится под влиянием одной из этих двух энергий и, следовательно, всегда пребывает в Господе.

Един йогӣ вижда еднакво, защото разбира, че живите същества, въпреки различните си положения, съответстващи на кармичната им дейност, при всички обстоятелства остават слуги на Бога. В материалната енергия живото същество служи на материалните сетива, а в духовната енергия – непосредствено на Върховния Бог. И в единия, и в другия случай то е слуга на Бога. Личността в Кр̣ш̣н̣а съзнание вижда по съвършен начин еднаквостта на живите същества.

Йог одинаково относится к каждому, так как понимает, что, хотя живые существа сообразно результатам своих прошлых поступков занимают разное положение, они всегда остаются слугами Господа. Находясь во власти материальной энергии, живое существо служит своим материальным чувствам, а пребывая в духовной энергии, — непосредственно Верховному Господу. И в том и в другом случае оно остается слугой Бога. Таким ви́дением в полной мере обладает человек, развивший в себе сознание Кришны.