Skip to main content

ТЕКСТ 29

第29節

Текст

テキスト

сарва-бхӯта-стхам а̄тма̄нам
сарва-бхӯта̄ни ча̄тмани
ӣкш̣ате йога-юкта̄тма̄
сарватра сама-даршанах̣
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ

Дума по дума

Synonyms

сарва-бхӯта-стхам – намиращ се във всички същества; а̄тма̄нам – Свръхдушата; сарва – всички; бхӯта̄ни – същества; ча – също; а̄тмани – в душата; ӣкш̣ате – вижда; йога-юкта-а̄тма̄ – човек, напълно потопен в Кр̣ш̣н̣а съзнание; сарватра – навсякъде; сама-даршанах̣ – като вижда еднакво.

sarva-bhūta-stham —万物の中に位置する; ātmānam — スーパーソウル; sarva — 全て; bhūtāni — 存在; ca — もまた; ātmani —自己のうちに; īkṣate — 見る; yoga-yukta-ātmā —しっかりしたクリシュナ意識の人; sarvatra — いたるところに; sama-darśanaḥ — 平等に観る.

Превод

Translation

Истинският йогӣ открива мен във всички същества и всяко същество в мен. В действителност себепозналата се личност вижда мен, един и същ Върховен Бог, навсякъде.

真のヨーギーは万物の中にを見、またの中に万物を見ている。まことに真理を悟った人は、あらゆる所にを見るのだ。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Кр̣ш̣н̣а осъзнатият йогӣ гледа на всичко по съвършен начин, защото вижда Върховния Бог, Кр̣ш̣н̣а, установен в сърцето на всекиго като Свръхдуша (Парама̄тма̄). Ӣшварах̣ сарва-бхӯта̄на̄м хр̣д-деше 'рджуна тиш̣т̣хати. Бог в проявлението си Парама̄тма̄ се намира както в сърцето на кучето, така и в сърцето на бра̄хман̣а. Съвършеният йогӣ знае, че Бог е вечно трансцендентален и не е материално повлиян от присъствието си в кучето или в бра̄хман̣а. В това се състои върховната неутралност на Бога. Индивидуалната душа също присъства в сърцето на индивида, но не и във всички сърца. Това е разликата между Свръхдушата и индивидуалната душа. Този, който не е установен в йога, не вижда нещата толкова ясно. Една Кр̣ш̣н̣а осъзната личност открива Кр̣ш̣н̣а както в сърцето на вярващия, така и в сърцето на невярващия. В смр̣ти (Са̄твата тантра 3.49) това се потвърждава по следния начин: а̄тататва̄ч ча ма̄тр̣тва̄ч ча а̄тма̄ хи парамо харих̣. Бог, източникът на всички същества, е като майка и поддръжник. Както майката е еднаква към всичките си деца, така се отнася към всички и върховният баща (или майка). Логично Свръхдушата се намира винаги във всяко живо същество.

クリシュナ意識の人は完全無欠な見者である。なぜなら彼は、各個のハートの中にパラマートマーとして宿る至上者クリシュナを見ているから。Īśvaraḥ sarva-bhūtānāḿ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati主はパラマートマーというで、犬のハートにもブラーフマナのハートにも住んでいらっしゃる。主は無限に超越した方であるから、いる場所が物質的に犬の形をしていようとブラーフマナの形をしていようと、何の影響もない、一向に構わないということを、完成したヨーギーならよく知っている。主は真に不偏不党である。完全中立である。各個のハートの中には魂も在るが、これはその個だけに存在する。これが魂とスーパーソウル(パラマートマー)との違いである。このことは、実際にヨーガを修行してみないと、はっきりわからないのである。クリシュナ意識の人は、献愛者のハートにもそうでない者のハートにも、クリシュナを見ることができる。スムリティの中で、このことは次のように確認されている。ātatatvāc ca mātṛtvāc ca ātmā hi paramo hariḥ万象万物の源である主は、母親や養護者のようなものである。母親はどの子も平等に世話をする。至上父(または至上母)も、それと同様である。だからスーパーソウルは常にあらゆる生物の中に在る。

И външно погледнато, всяко живо същество е разположено в енергията на Бога. Както ще бъде обяснено в седма глава, Бог има основно две енергии – духовна (или висша) и материална (или нисша). Живото същество, макар и част от висшата енергия, е обусловено от нисшата – но винаги е разположено в енергията на Бога. По един или друг начин всяко живо същество е установено в него.

また、全生物は主のエネルギーの中に在る。第七章で説明するが、主は元来、二つのエネルギーを持っておられる。精神エネルギー(または上位エネルギー)と物質エネルギー(下位エネルギー)の二種である。生物はもともと上位エネルギーに属しているのだが、下位エネルギーの影響を受けて制約されている。ともあれ生物は常に主のエネルギーの中に存在しているわけである。とにかく、生物はの中にいるのである。

Един йогӣ вижда еднакво, защото разбира, че живите същества, въпреки различните си положения, съответстващи на кармичната им дейност, при всички обстоятелства остават слуги на Бога. В материалната енергия живото същество служи на материалните сетива, а в духовната енергия – непосредствено на Върховния Бог. И в единия, и в другия случай то е слуга на Бога. Личността в Кр̣ш̣н̣а съзнание вижда по съвършен начин еднаквостта на живите същества.

ヨーギーは全ての生物を平等にる。なぜなら、各自のさまざまなカルマによってそれぞれに立場は違うけれども、みな主の召使であるから——。彼らは、物質エネルギー内に在っては、肉体感覚に仕え、精神エネルギー内では、至上者に直接お仕えする。どちらの場合でも、生物は主のである。クリシュナ意識の人は、完全にこの見地に立っているのである。