Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 4.8

Текст

паритра̄н̣а̄я са̄дхӯна̄м
вина̄ша̄я ча душ̣кр̣та̄м
дхарма-самстха̄пана̄ртха̄я
самбхава̄ми юге юге

Дума по дума

паритра̄н̣а̄я – за спасяването; са̄дхӯна̄м – на преданите; вина̄ша̄я – за унищожаването; ча – и; душ̣кр̣та̄м – на злодеите; дхарма – религиозните принципи; самстха̄пана-артха̄я – да възстановя; самбхава̄ми – се появявам; юге – епоха; юге – след епоха.

Превод

Аз идвам лично във всяка епоха, за да спася праведните, да унищожа безбожниците и да възстановя религиозните принципи.

Коментар

Според Бхагавад-гӣта̄, са̄дху (свят човек) е човек с Кр̣ш̣н̣а съзнание. Напълно осъзнатият за Кр̣ш̣н̣а се приема за са̄дху, дори да не изглежда религиозен. А понятието душ̣кр̣та̄м се отнася за тези, които не се интересуват от Кр̣ш̣н̣а съзнание. Такива безбожници, душ̣кр̣та̄м, са описани като глупаци и най-нисши сред човешкия род, дори да са много образовани; докато човек, изцяло погълнат от дейности в Кр̣ш̣н̣а съзнание, се приема за са̄дху, макар да няма високо образование или култура. Що се отнася до безбожниците, не е необходимо Върховният Бог да идва лично, за да ги унищожи, както прави с демоните Ра̄ван̣а и Камса. Господ има много помощници, способни да победят демоните. Той идва в материалния свят, преди всичко за да помогне на своите чисти предани, постоянно тормозени от демоните. Демонът преследва предания дори ако е негов родственик. Прахла̄да Маха̄ра̄джа е син на Хиран̣якашипу, но независимо от това бил преследван от баща си. Въпреки че Девакӣ, майката на Кр̣ш̣н̣а, е сестра на Камса, тя и съпругът ѝ Васудева били измъчвани от него само защото Кр̣ш̣н̣а е трябвало да бъде роден от тях. Бог Кр̣ш̣н̣а се появява, за да избави Девакӣ, а не за да убие Камса, но Той прави едновременно и едното, и другото. Затова в този стих се казва, че Бог се появява в различни въплъщения, за да спаси преданите и да унищожи злите демони.

В Чайтаня чарита̄мр̣та (Мадхя 20.263 – 264) Кр̣ш̣н̣ада̄са Кавира̄джа дава следното определение за авата̄ри на Бога:

ср̣ш̣т̣и-хету йеи мӯрти прапан̃че аватаре
сеи ӣшвара-мӯрти 'авата̄ра' на̄ма дхаре
ма̄я̄тӣта паравьоме саба̄ра авастха̄на
вишве аватари' дхаре 'авата̄ра' на̄ма

„Един авата̄ра, въплъщение на Бога, идва от Божието царство, за да се прояви в материалния свят. Специфичният образ, в който Божествената Личност се появява, се нарича въплъщение, или авата̄ра. Тези въплъщения пребивават в духовния свят, в царството на Бога, а когато идват в материалното творение, приемат името авата̄ра.“

Има различни авата̄ри: пуруш̣а̄вата̄ри, гун̣а̄вата̄ри, лӣла̄вата̄ри, шактй-а̄веша авата̄ри, манвантара-авата̄ри и юга̄вата̄ри – и всички те се появяват на различни планети във Вселената в определено време. Но Бог Кр̣ш̣н̣а е предвечният Господ, източникът на всички авата̄ри. Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а идва в материалния свят, за да утеши своите чисти предани, жадуващи да видят Бога и несравнимите му забавления във Вр̣нда̄вана. Така че главната цел на Кр̣ш̣н̣а авата̄ра е да удовлетвори своите чисти предани.

Господ казва, че се въплъщава във всяка епоха. Това означава, че Той идва и в епохата на Кали. Както се посочва в Шрӣмад Бха̄гаватам, въплъщението за епохата на Кали е Бог Чайтаня Маха̄прабху, който разпространява обожанието на Кр̣ш̣н̣а под формата на движението за санкӣртана (съвместното възпяване на святите имена) из цяла Индия. Той предсказва, че санкӣртана културата ще бъде разпространена по целия свят, във всеки град и село. Бог Чайтаня като въплъщение на Кр̣ш̣н̣а, Божествената Личност, е описан непряко в съкровените части на свещените писания, като Упаниш̣адите, Маха̄бха̄рата и Бха̄гаватам. Преданите на Господ Кр̣ш̣н̣а са силно привлечени от санкӣртана движението на Бог Чайтаня. Този авата̄ра на Бога не убива безбожниците, а ги освобождава по безпричинната си милост.