Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.33

Текст

садр̣шам чеш̣т̣ате свася̄х̣
пракр̣тер гя̄нава̄н апи
пракр̣тим я̄нти бхӯта̄ни
ниграхах̣ ким кариш̣яти

Дума по дума

садр̣шам – съобразно с това; чеш̣т̣ате – се опитва; свася̄х̣ – със собствени; пракр̣тех̣гун̣и на природата; гя̄на-ва̄н – знаещият; апи – въпреки че; пракр̣тим – природа; я̄нти – следва; бхӯта̄ни – всички живи същества; ниграхах̣ – потискане; ким – какво; кариш̣яти – може да направи.

Превод

Дори ученият човек постъпва съобразно собствената си природа, защото всеки следва природата, която е придобил от трите гун̣и. Какво ще постигнеш, ако я потискаш?

Коментар

Докато човек не е на трансценденталното равнище на Кр̣ш̣н̣а съзнание, не може да се освободи от влиянието на материалните гун̣и, както се потвърждава в седма глава (7.14). Ето защо и най-високо образованият на материално ниво не може да се измъкне от оплитането на ма̄я̄ само с помощта на теоретично знание или чрез разграничаване на душата от тялото. Има много така наречени спиритуалисти, които външно заемат позата на напреднали в духовната наука, но вътрешно остават изцяло под влияние на съответните гун̣и на природата, неспособни да ги превъзмогнат. Човек може да е много начетен в академично отношение, но поради продължителния контакт с материалната природа остава неин роб. Кр̣ш̣н̣а съзнание помага на хората да се измъкнат от материалния плен, независимо че продължават да изпълняват предписаните си задължения във връзка с материалното съществуване. Ето защо, без да е изцяло в Кр̣ш̣н̣а съзнание, човек не трябва да изоставя задълженията си. Никой не бива изведнъж да отхвърли предписаните си задължения и по изкуствен начин да стане йогӣ или трансценденталист; по-добре да не променя положението си, а да се опита да постигне Кр̣ш̣н̣а съзнание под ръководството на опитни наставници. Така ще се освободи от ноктите на ма̄я̄, илюзорната енергия на Кр̣ш̣н̣а.