Skip to main content

ТЕКСТ 57

第57節

Текст

テキスト

ях̣ сарватра̄набхиснехас
тат тат пра̄пя шубха̄шубхам
на̄бхинандати на двеш̣т̣и
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄
ヤーサルトヴァトラーナビースネハス
タッタトプラープヤシュバハーシュバン
ナービナンダティナドヴェスティ
タスヤプギャープラティスティター

Дума по дума

Synonyms

ях̣ – човек, който; сарватра – навсякъде; анабхиснехах̣ – без привързаност; тат – този; тат – този; пра̄пя – постигащо; шубха – добро; ашубхам – зло; на – никога; абхинандати – възхвала; на – никога; двеш̣т̣и – завижда; тася – неговото; прагя̄ – съвършено знание; пратиш̣т̣хита̄ – устойчиво.

yaḥ — (~である)人; sarvatra — どこでも; anabhisnehaḥ —愛着せずに; tat — それ; tat — それ; prāpya —成し遂げる; śubha—良い; aśubham —悪い; na —決して~でない; abhinandati —賞賛する; na —決して~でない; dveṣṭi — ねたむ; tasya —彼の; prajñā —完全な知識; pratiṣṭhitā —固定された

Превод

Translation

В материалния свят този, който не се влияе от постигналото го добро или зло, не го възхвалява, нито го презира, е твърдо установен в съвършено знание.

善を見て愛慕せず悪を見て嫌悪せず好悪の感情を超えた人は完全な知識を得たのである

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят винаги нещо се променя – за добро или за лошо. Ако не се вълнува от тези материални промени, ако не се влияе от доброто и злото, човек е в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Докато се намираме в материалния свят, винаги ще има добро и зло – това е свят на двойствености. Но установеният в Кр̣ш̣н̣а съзнание не се влияе от доброто и злото, защото е обвързан с Кр̣ш̣н̣а, Всеблагият Абсолют. Такова съзнание за Кр̣ш̣н̣а издига човека до съвършена трансцендентална позиция, наречена сама̄дхи.

この世、この物質世界には、善と悪の大変動が絶え間なく起こっています。こうした現象世界の変動に自分自身をかき乱されない人は、好悪の感情を超えた人であり、クリシュナ意識を会得した人です。この物質世界にいる限り、人は善になったり悪になったりせざるを得ません。なぜなら、この世は二元対立の世界ですから。ですが、クリシュナ意識に安住している人は、この二元性に煩わされません。その人はただ、絶対完全の善であるクリシュナにのみ関係しているのですから。一切の対立を超えた、この完璧な超越的な境地を、専門語で″サマーディ″というのです。