Skip to main content

ТЕКСТ 57

TEXT 57

Текст

Texto

ях̣ сарватра̄набхиснехас
тат тат пра̄пя шубха̄шубхам
на̄бхинандати на двеш̣т̣и
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄
yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Дума по дума

Palabra por palabra

ях̣ – човек, който; сарватра – навсякъде; анабхиснехах̣ – без привързаност; тат – този; тат – този; пра̄пя – постигащо; шубха – добро; ашубхам – зло; на – никога; абхинандати – възхвала; на – никога; двеш̣т̣и – завижда; тася – неговото; прагя̄ – съвършено знание; пратиш̣т̣хита̄ – устойчиво.

yaḥ — aquel que; sarvatra — en todas partes; anabhisnehaḥ — sin afecto; tat — eso; tat — eso; prāpya — logrando; śubha — bien; aśubham — mal; na — nunca; abhinandati — elogia; na — nunca; dveṣṭi — envidia; tasya — su; prajñā — conocimiento perfecto; pratiṣṭhitā — fijo.

Превод

Traducción

В материалния свят този, който не се влияе от постигналото го добро или зло, не го възхвалява, нито го презира, е твърдо установен в съвършено знание.

En el mundo material, aquel a quien no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener, y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят винаги нещо се променя – за добро или за лошо. Ако не се вълнува от тези материални промени, ако не се влияе от доброто и злото, човек е в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Докато се намираме в материалния свят, винаги ще има добро и зло – това е свят на двойствености. Но установеният в Кр̣ш̣н̣а съзнание не се влияе от доброто и злото, защото е обвързан с Кр̣ш̣н̣а, Всеблагият Абсолют. Такова съзнание за Кр̣ш̣н̣а издига човека до съвършена трансцендентална позиция, наречена сама̄дхи.

En el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas. Aquel a quien no lo agitan esas alteraciones materiales, a quien no lo afectan el bien y el mal, ha de saberse que se halla fijo en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Mientras uno esté en el mundo material, siempre habrá la posibilidad de bien y mal, porque este mundo está lleno de dualidades. Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Kṛṣṇa, porque a él solo le interesa Kṛṣṇa, quien es todo lo bueno en sentido absoluto. Esa conciencia centrada en Kṛṣṇa lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta, denominada técnicamente samādhi.