Skip to main content

ТЕКСТ 57

TEXT 57

Текст

Text

ях̣ сарватра̄набхиснехас
тат тат пра̄пя шубха̄шубхам
на̄бхинандати на двеш̣т̣и
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄
yaḥ sarvatrānabhisnehas
tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Дума по дума

Synonyms

ях̣ – човек, който; сарватра – навсякъде; анабхиснехах̣ – без привързаност; тат – този; тат – този; пра̄пя – постигащо; шубха – добро; ашубхам – зло; на – никога; абхинандати – възхвала; на – никога; двеш̣т̣и – завижда; тася – неговото; прагя̄ – съвършено знание; пратиш̣т̣хита̄ – устойчиво.

yaḥ — one who; sarvatra — everywhere; anabhisnehaḥ — without affection; tat — that; tat — that; prāpya — achieving; śubha — good; aśubham — evil; na — never; abhinandati — praises; na — never; dveṣṭi — envies; tasya — his; prajñā — perfect knowledge; pratiṣṭhitā — fixed.

Превод

Translation

В материалния свят този, който не се влияе от постигналото го добро или зло, не го възхвалява, нито го презира, е твърдо установен в съвършено знание.

In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят винаги нещо се променя – за добро или за лошо. Ако не се вълнува от тези материални промени, ако не се влияе от доброто и злото, човек е в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Докато се намираме в материалния свят, винаги ще има добро и зло – това е свят на двойствености. Но установеният в Кр̣ш̣н̣а съзнание не се влияе от доброто и злото, защото е обвързан с Кр̣ш̣н̣а, Всеблагият Абсолют. Такова съзнание за Кр̣ш̣н̣а издига човека до съвършена трансцендентална позиция, наречена сама̄дхи.

There is always some upheaval in the material world which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Kṛṣṇa consciousness. As long as one is in the material world there is always the possibility of good and evil because this world is full of duality. But one who is fixed in Kṛṣṇa consciousness is not affected by good and evil, because he is simply concerned with Kṛṣṇa, who is all-good absolute. Such consciousness in Kṛṣṇa situates one in a perfect transcendental position called, technically, samādhi.