Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.52

Текст

яда̄ те моха-калилам
буддхир вятитариш̣яти
тада̄ ганта̄си нирведам
шротавяся шрутася ча

Дума по дума

яда̄ – когато; те – твоето; моха – от илюзия; калилам – гъста гора; буддхих̣ – трансцендентално служене с разум; вятитариш̣яти – надхвърля; тада̄ – тогава; ганта̄ аси – ще отидеш; нирведам – безчувственост; шротавяся – към всичко, което трябва да се чуе; шрутася – всичко, вече чуто; ча – също.

Превод

Когато разумът ти се измъкне от гъстата гора на илюзията, ще станеш равнодушен към всичко, което си чул, и към всичко, което ще чуеш.

Коментар

В живота на великите предани на Бога има примери за това как само с предано служене те загубвали всякакъв интерес към ведическите обреди и ритуали. Когато човек наистина разбере Кр̣ш̣н̣а и връзката си с него, даже и да е опитен бра̄хман̣а, става напълно равнодушен към ритуалите на плодоносните дейности. Шрӣ Ма̄дхавендра Пурӣ, велик а̄ча̄ря в приемствеността на преданите, казва:

сандхя̄-вандана бхадрам асту бхавато бхох̣ сна̄на тубхям намо
бхо дева̄х̣ питараш ча тарпан̣а-видхау на̄хам кш̣амах̣ кш̣амята̄м
ятра ква̄пи ниш̣адя я̄дава-кулоттамася камса-двиш̣ах̣
сма̄рам сма̄рам агхам хара̄ми тад алам манйе ким анйена ме

„Слава на моите молитви, които отправям три пъти на ден! О, мое утринно къпане! О, полубогове! О, прадеди! Умолявам ви, простете ми – не мога повече да ви отдавам почит. Сега, където и да съм, помня само великия потомък на династията Яду (Кр̣ш̣н̣а), врага на Камса; така се освобождавам от робството на греховете си. И мисля, че това ми е напълно достатъчно.“

Ведическите обреди и ритуали – молитви три пъти дневно, къпане рано сутрин, почитане на прадедите и т.н. – са задължителни за начинаещите. Но този, който е изцяло в Кр̣ш̣н̣а съзнание и извършва трансцендентално любовно служене, става равнодушен към тези правила, защото вече е постигнал съвършенство. Ако знанието може да се придобие чрез служене на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а, няма нужда от различните жертвоприношения и покаяния, предписани във Ведите. А този, който не разбира, че целта на Ведите е Кр̣ш̣н̣а и само се занимава с ритуали и прочее, напразно губи времето си. Личностите в Кр̣ш̣н̣а съзнание се издигат над шабда брахма, сферата на Ведите и Упаниш̣адите.