Skip to main content

ТЕКСТ 6

ТЕКСТ 6

Текст

Текст

ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам
этнй апи ту карми
сага тйактв пхални ча
картавйнӣти ме пртха
ничита матам утта

Дума по дума

Пословный перевод

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

этни — эти; апи — безусловно; ту — но; карми — виды деятельности; сагам — от общения; тйактв — отвергнув; пхални — результаты; ча — также; картавйни — те, которые следует выполнять из чувства долга; ити — так; ме — Мое; пртха — о сын Притхи; ничитам — определенное; матам — мнение; уттамам — лучшее.

Превод

Перевод

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково Мое окончательное суждение.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.

Хотя все жертвоприношения очищают, человек не должен стремиться получить плоды жертвоприношений. Иными словами, от всех жертвоприношений, предназначенных для достижения материального успеха, необходимо отказаться, но от жертвоприношений, очищающих сознание и возвышающих духовно, отказываться нельзя. Нужно делать все, что помогает нам развить в себе сознание Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» также сказано, что любое действие приемлемо, если оно ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу.