Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Texto

ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам
etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Дума по дума

Palabra por palabra

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

etāni — todas estas; api — ciertamente; tu — pero; karmāṇi — actividades; saṅgam — relación; tyaktvā — renunciando; phalāni — resultados; ca — también; kartavyāni — se debe hacer como un deber; iti — así pues; me — Mi; pārtha — ¡oh, hijo de Pṛthā!; niścitam — definitiva; matam — opinión; uttamam — la mejor.

Превод

Traducción

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

Todas esas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. ¡Oh, hijo de Pṛthā!, se las debe ejecutar como una cuestión de deber. Esa es Mi opinión final.

Коментар

Significado

Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.

Aunque todos los sacrificios son purificadores, uno no debe esperar ningún resultado de su ejecución. En otras palabras, todos los sacrificios que tienen por objeto el progreso material de la vida, se deben abandonar, pero los sacrificios que le purifican a uno la existencia y lo elevan a uno al plano espiritual, no se deben detener. Todo lo que conduce al plano de conciencia de Kṛṣṇa se debe fomentar. En el Śrīmad-Bhāgavatam también se dice que cualquier actividad que lleve a prestarle servicio devocional al Señor, debe ser aceptada. Ese es el criterio más elevado acerca de lo que es religión. El devoto del Señor debe aceptar cualquier clase de trabajo, sacrificio o caridad que lo ayude en el desempeño del servicio devocional que le presta al Señor.