Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Text

ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам
etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Дума по дума

Synonyms

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

etāni — all these; api — certainly; tu — but; karmāṇi — activities; saṅgam — association; tyaktvā — renouncing; phalāni — results; ca — also; kartavyāni — should be done as duty; iti — thus; me — My; pārtha — O son of Pṛthā; niścitam — definite; matam — opinion; uttamam — the best.

Превод

Translation

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

All these activities should be performed without attachment or any expectation of result. They should be performed as a matter of duty, O son of Pṛthā. That is My final opinion.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.

Although all sacrifices are purifying, one should not expect any result by such performances. In other words, all sacrifices which are meant for material advancement in life should be given up, but sacrifices that purify one’s existence and elevate one to the spiritual plane should not be stopped. Everything that leads to Kṛṣṇa consciousness must be encouraged. In the Śrīmad-Bhāgavatam also it is said that any activity which leads to devotional service to the Lord should be accepted. That is the highest criterion of religion. A devotee of the Lord should accept any kind of work, sacrifice or charity which will help him in the discharge of devotional service to the Lord.