Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Texto

ягя-да̄на-тапах̣-карма
на тя̄джям ка̄рям ева тат
ягьо да̄нам тапаш чаива
па̄вана̄ни манӣш̣ин̣а̄м
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Дума по дума

Palabra por palabra

ягя – от жертвоприношение; да̄на – благотворителност; тапах̣ – и въздържание; карма – дейност; на – никога; тя̄джям – да се изостави; ка̄рям – трябва да се направи; ева – несъмнено; тат – това; ягях̣ – жертва; да̄нам – милостиня; тапах̣ – въздържание; ча – също; ева – несъмнено; па̄вана̄ни – пречистващи; манӣш̣ин̣а̄м – дори за великите души.

yajña — del sacrificio; dāna — la caridad; tapaḥ — y la penitencia; karma — actividad; na — nunca; tyājyam — que se debe abandonar; kāryam — tiene que hacerse; eva — ciertamente; tat — eso; yajñaḥ — sacrificio; dānam — caridad; tapaḥ — penitencia; ca — también; eva — ciertamente; pāvanāni — purificador; manīṣiṇām — incluso para las grandes almas.

Превод

Traducción

Жертвоприношението, благотворителността и въздържанието не бива да се изоставят. Те трябва да се извършват, защото пречистват дори великите души.

Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar; dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕНИЕ: Йогӣте трябва да извършват дейности за напредъка на човешкото общество. Има много методи за пречистване, които помагат на човешкото същество да напредне в духовния живот. Сватбената церемония например се счита за едно от тези жертвоприношения. Тя се нарича вива̄ха ягя. Трябва ли един сання̄сӣ, оттеглил се от света и прекъснал семейните си връзки, да поощрява сватбената церемония? Тук Бог казва, че всяко жертвоприношение, предназначено за благополучието на хората, не трябва никога да се изоставя. Вива̄ха ягя, сватбената церемония, е предназначена да подреди човешкия ум, да го умиротвори и насочи към духовен напредък. Повечето хора трябва да бъдат насърчавани за тази вива̄ха ягя, дори от личности, отрекли се от света. Сання̄сӣте не бива да общуват с жени, но това не означава, че един млад мъж, който се намира на по-ниско духовно ниво, не бива да встъпва в брак чрез сватбена церемония. Всички предписани жертвоприношения имат за цел постигане на Върховния Бог. Следователно на по-нисшите нива те не трябва да се отхвърлят. Благотворителността също е предназначена за пречистване на сърцето. Ако тя е насочена към подходяща личност, както бе описано по-горе, това води до напредък в духовния живот.

Los yogīs deben realizar actos en aras del progreso de la sociedad humana. Existen muchos procesos purificatorios para hacer que un ser humano adelante hacia la vida espiritual. La ceremonia de matrimonio, por ejemplo, se considera que es uno de esos sacrificios. Esa ceremonia se denomina vivāha-yajña. ¿Debe un sannyāsī patrocinar la ceremonia de matrimonio, pese a que él está en la orden de vida de renuncia y ha abandonado sus relaciones familiares? El Señor dice aquí que cualquier sacrificio que sea por el bien de la humanidad, jamás se debe abandonar. El vivāha-yajña, la ceremonia de matrimonio, tiene por objeto regular la mente humana de modo que pueda apaciguarse para el adelanto espiritual. En el caso de la mayoría de los hombres, ese vivāha-yajña se debe fomentar, y ello lo deben hacer incluso las personas que están en la orden de vida de renuncia. Los sannyāsīs nunca se deben juntar con mujeres, pero eso no significa que aquel que está en las etapas inferiores de la vida, un joven, no deba aceptar una esposa en la ceremonia de matrimonio. Todos los sacrificios prescritos son para llegar al Señor Supremo. Por consiguiente, en las etapas inferiores no se los debe abandonar. De igual manera, la caridad es para la purificación del corazón. Si la caridad se les da a personas idóneas, tal como se describió antes, esa caridad lo llevará a uno a la vida espiritual superior.