Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Text

ягя-да̄на-тапах̣-карма
на тя̄джям ка̄рям ева тат
ягьо да̄нам тапаш чаива
па̄вана̄ни манӣш̣ин̣а̄м
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Дума по дума

Synonyms

ягя – от жертвоприношение; да̄на – благотворителност; тапах̣ – и въздържание; карма – дейност; на – никога; тя̄джям – да се изостави; ка̄рям – трябва да се направи; ева – несъмнено; тат – това; ягях̣ – жертва; да̄нам – милостиня; тапах̣ – въздържание; ча – също; ева – несъмнено; па̄вана̄ни – пречистващи; манӣш̣ин̣а̄м – дори за великите души.

yajña — of sacrifice; dāna — charity; tapaḥ — and penance; karma — activity; na — never; tyājyam — to be given up; kāryam — must be done; eva — certainly; tat — that; yajñaḥ — sacrifice; dānam — charity; tapaḥ — penance; ca — also; eva — certainly; pāvanāni — purifying; manīṣiṇām — even for the great souls.

Превод

Translation

Жертвоприношението, благотворителността и въздържанието не бива да се изоставят. Те трябва да се извършват, защото пречистват дори великите души.

Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up; they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Йогӣте трябва да извършват дейности за напредъка на човешкото общество. Има много методи за пречистване, които помагат на човешкото същество да напредне в духовния живот. Сватбената церемония например се счита за едно от тези жертвоприношения. Тя се нарича вива̄ха ягя. Трябва ли един сання̄сӣ, оттеглил се от света и прекъснал семейните си връзки, да поощрява сватбената церемония? Тук Бог казва, че всяко жертвоприношение, предназначено за благополучието на хората, не трябва никога да се изоставя. Вива̄ха ягя, сватбената церемония, е предназначена да подреди човешкия ум, да го умиротвори и насочи към духовен напредък. Повечето хора трябва да бъдат насърчавани за тази вива̄ха ягя, дори от личности, отрекли се от света. Сання̄сӣте не бива да общуват с жени, но това не означава, че един млад мъж, който се намира на по-ниско духовно ниво, не бива да встъпва в брак чрез сватбена церемония. Всички предписани жертвоприношения имат за цел постигане на Върховния Бог. Следователно на по-нисшите нива те не трябва да се отхвърлят. Благотворителността също е предназначена за пречистване на сърцето. Ако тя е насочена към подходяща личност, както бе описано по-горе, това води до напредък в духовния живот.

The yogīs should perform acts for the advancement of human society. There are many purificatory processes for advancing a human being to spiritual life. The marriage ceremony, for example, is considered to be one of these sacrifices. It is called vivāha-yajña. Should a sannyāsī, who is in the renounced order of life and who has given up his family relations, encourage the marriage ceremony? The Lord says here that any sacrifice which is meant for human welfare should never be given up. Vivāha-yajña, the marriage ceremony, is meant to regulate the human mind so that it may become peaceful for spiritual advancement. For most men, this vivāha-yajña should be encouraged even by persons in the renounced order of life. Sannyāsīs should never associate with women, but that does not mean that one who is in the lower stages of life, a young man, should not accept a wife in the marriage ceremony. All prescribed sacrifices are meant for achieving the Supreme Lord. Therefore, in the lower stages, they should not be given up. Similarly, charity is for the purification of the heart. If charity is given to suitable persons, as described previously, it leads one to advanced spiritual life.