Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Tekst

ягя-да̄на-тапах̣-карма
на тя̄джям ка̄рям ева тат
ягьо да̄нам тапаш чаива
па̄вана̄ни манӣш̣ин̣а̄м
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Дума по дума

Synonyms

ягя – от жертвоприношение; да̄на – благотворителност; тапах̣ – и въздържание; карма – дейност; на – никога; тя̄джям – да се изостави; ка̄рям – трябва да се направи; ева – несъмнено; тат – това; ягях̣ – жертва; да̄нам – милостиня; тапах̣ – въздържание; ча – също; ева – несъмнено; па̄вана̄ни – пречистващи; манӣш̣ин̣а̄м – дори за великите души.

yajña — i forbindelse med ofring; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; karma — handling; na — aldrig; tyājyam — må forsages; kāryam — skal udføres; eva — afgjort; tat — den; yajñaḥ — ofring; dānam — velgørenhed; tapaḥ — askese; ca — også; eva — afgjort; pāvanāni — rensende; manīṣiṇām — selv for de store sjæle.

Превод

Translation

Жертвоприношението, благотворителността и въздържанието не бива да се изоставят. Те трябва да се извършват, защото пречистват дори великите души.

Ofringshandlinger, velgørenhed og askese må ikke forsages. De skal udføres. Ja, offer, velgørenhed og askese renser selv de store sjæle.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Йогӣте трябва да извършват дейности за напредъка на човешкото общество. Има много методи за пречистване, които помагат на човешкото същество да напредне в духовния живот. Сватбената церемония например се счита за едно от тези жертвоприношения. Тя се нарича вива̄ха ягя. Трябва ли един сання̄сӣ, оттеглил се от света и прекъснал семейните си връзки, да поощрява сватбената церемония? Тук Бог казва, че всяко жертвоприношение, предназначено за благополучието на хората, не трябва никога да се изоставя. Вива̄ха ягя, сватбената церемония, е предназначена да подреди човешкия ум, да го умиротвори и насочи към духовен напредък. Повечето хора трябва да бъдат насърчавани за тази вива̄ха ягя, дори от личности, отрекли се от света. Сання̄сӣте не бива да общуват с жени, но това не означава, че един млад мъж, който се намира на по-ниско духовно ниво, не бива да встъпва в брак чрез сватбена церемония. Всички предписани жертвоприношения имат за цел постигане на Върховния Бог. Следователно на по-нисшите нива те не трябва да се отхвърлят. Благотворителността също е предназначена за пречистване на сърцето. Ако тя е насочена към подходяща личност, както бе описано по-горе, това води до напредък в духовния живот.

FORKLARING: Yogīerne skal handle til gavn for menneskesamfundets fremskridt. Der er mange renselsesprocesser, der hjælper et menneske frem mod åndeligt liv. Ægteskabsceremonien anses eksempelvis for at være en af disse offerhandlinger. Den kaldes vivāha-yajña. Skal en sannyāsī, der er i forsagelsens orden og har givet afkald på forbindelsen til sin familie, tilskynde ægteskabsceremonien? Her siger Herren, at ingen af de offerhandlinger, der tilgodeser menneskets velfærd, nogensinde må opgives. Formålet med vivāha-yajña, ægteskabsceremonien, er at regulere menneskets sind, så det kan blive fredfyldt nok til, at man kan gøre åndeligt fremskridt. De fleste mennesker bør tilskyndes til dette vivāha-yajña, selv af personer i forsagelsens orden. Sannyāsīer må aldrig være sammen med kvinder, men det betyder ikke, at en ung mand, der befinder sig på et lavere stadie i livet, ikke skal acceptere en hustru i ægteskabsceremonien. Formålet med alle de foreskrevne ofre er at nå den Højeste Herre, så på de lavere stadier må de ikke opgives. Meningen med velgørenhed er ligeledes at rense hjertet. Hvis velgørenhed som tidligere beskrevet gives til de rette personer, leder det til avanceret åndeligt liv.