Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 17.9

Текст

кат̣в-амла-лаван̣а̄тй-уш̣н̣а-
тӣкш̣н̣а-рӯкш̣а-вида̄хинах̣
а̄ха̄ра̄ ра̄джасасйеш̣т̣а̄
дух̣кха-шока̄мая-прада̄х̣

Дума по дума

кат̣у – горчива; амла – кисела; лаван̣а – солена; ати-уш̣н̣а – много гореща; тӣкш̣н̣а – люта; рӯкш̣а – суха; вида̄хинах̣ – изгаряща; а̄ха̄ра̄х̣ – храна; ра̄джасася – на човека, в гун̣ата на страстта; иш̣т̣а̄х̣ – вкусна; дух̣кха – нещастие; шока – страдание; а̄мая – болест; прада̄х̣ – причинява.

Превод

Храни, които са твърде горчиви, твърде кисели, солени, люти, пикантни, сухи или горещи, се ценят от хората в гун̣ата на страстта. Такива храни причиняват нещастие, страдание и болест.