Skip to main content

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА

第16章

Божествената и демоничната природа

神聖な質と悪魔的な質

ТЕКСТОВЕ 1 – 3:
Върховната Божествена Личност каза: Безстрашие, пречистване на съществуването, духовно познание, благотворителност, себеконтрол, жертвоприношение, изучаване на Ведите, въздържание, простота, ненасилие, честност, превъзмогване на гнева, отречение, спокойствие, нежелание за търсене на недостатъци, състрадание към всички живи същества, свобода от алчност, благородство, скромност, твърда решителност, енергичност, снизхождение, сила на духа, чистота, свобода от завист и желание за почести – тези трансцендентални качества, о, сине на Бхарата, принадлежат на праведните хора, надарени с божествена природа.
第1・2・3節:
バガヴァーンは語られた。――無恐怖、自らの存在を浄化すること、精神的知識の養成、布施、自己抑制、供儀、ヴェーダ学習、謹厳生活、質素であること、非暴力、誠実さ、怒らぬこと、離欲、平静、他人を咎めだてぬこと、生き物全てに哀れみの情を持つこと、羨望せぬこと、温和であること、謙虚さ、揺るがぬ決意を持つこと、活発さ、寛容、不屈の精神、清潔さ、嫉妬や名誉心がないこと、このような超越的な性質は神聖な質を持つ神聖な人々のものである。
ТЕКСТ 4:
Гордост, арогантност, суета, гняв, грубост и невежество – тези качества принадлежат на хората с демонична природа, о, сине на Пр̣тха̄.
第4節:
矜持、尊大な態度、自負心、怒り、苛酷な態度、無知。プリターの子よ、これらが悪魔的な性質である。
ТЕКСТ 5:
Трансценденталните качества водят към освобождение, а демоничните – към робство. Но ти не се безпокой, о, сине на Па̄н̣д̣у, защото си роден с божествени качества.
第5節:
神聖な性質は人を解放に導き、悪魔的な性質は人を束縛へと導く。パンドゥの子よ、心配する必要はない。君は神聖な質を持って生まれて来たのだ。
ТЕКСТ 6:
О, сине на Пр̣тха̄, в този свят има два вида сътворени същества. Едните са божествени, а другите – демонични. Подробно ти обясних божествените качества. Сега чуй за демоничните.
第6節:
プリターの子よ、この世界には神聖な質を持つ者、悪魔的な質を持つ者という2種の存在がある。これまで神聖な質について説明してきたが、さてこれから悪魔的な質について聞きなさい。
ТЕКСТ 7:
Хората с демонична природа не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. В тях не може да се открие нито чистота, нито правилно поведение, нито истина.
第7節:
悪魔の性質を持つ者たちは何をなすべきか、何をなるべきでないかを知らず、彼らの中には清潔さも適切な行動も真実も見かけることができない。
ТЕКСТ 8:
Те казват, че този свят е нереален, че няма основа, че няма Бог, който го управлява. Те заявяват, че светът е възникнал от сексуалното влечение и за него няма друга причина освен похотта.
第8節:
この世界は現実のものではなく、また何の根拠も持たず、そして支配する神もいないと悪魔たちは言う。全ては性欲によって生まれ出たもので、その他には何の原因も存在しないと彼らは言うのだ。
ТЕКСТ 9:
С подобни заключения, изгубени за самите себе си и лишени от разум, демоните извършват неблаготворни, ужасни дейности, водещи до унищожението на света.
第9節:
そのような結論に従って、正気を失い、知性を持たない悪魔たちは世界を破壊に導く活動にたずさわる。
ТЕКСТ 10:
Приемайки подслон в ненаситната похот, опиянени от гордата си самонадеяност и въображаема значимост, демоните извършват своите нечисти дела в плен на илюзията и очаровани от преходното.
第10節:
飽くなき欲望を住みかとし、自惚れと虚栄に浸っている悪魔的な人々は、幻惑されてはかない物に魅せられ、不浄な活動に固執する。
ТЕКСТОВЕ 11 – 12:
Те са убедени, че основна необходимост на човешката цивилизация е наслаждението. Така прекарват живота си в постоянно безпокойство. Оплетени в мрежата на хиляди желания, завладени от похот и гняв, те по всякакъв начин печелят пари за сетивно наслаждение.
第11・12節:
人間文明に最も必要なのは感覚満足であると彼らは信じているので、死に至るまで彼らの不安は計り知れない。幾百幾千の欲望の網に捕らえられ、欲情と怒りに浸りきり、彼らは感覚満足のためには不法な手段を用いても金銭を確保しようとする。
ТЕКСТОВЕ 13 – 15:
Демоничната личност мисли: „Притежавам огромно богатство и смятам да го увелича. Имам толкова много и в бъдеще ще става все повече. Той беше мой враг, но аз го убих и другите ми врагове също ще бъдат избити. Аз съм господар на всичко. Аз съм наслаждаващият се. Аз съм съвършен, могъщ и щастлив. Аз съм най-големият богаташ и роднините ми са аристократи. Няма друг като мен. Ще извърша някакви жертвоприношения, ще раздам малко милостиня и ще ликувам“. С подобно мислене такива хора са заблудени от невежество.
第13・14・15節:
The demoniac person thinks: “So much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. So much is mine now, and it will increase in the future, more and more. He is my enemy, and I have killed him, and my other enemies will also be killed. I am the lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices, I shall give some charity, and thus I shall rejoice.” In this way, such persons are deluded by ignorance.
ТЕКСТ 16:
Объркани от непрестанни грижи, оплетени в мрежата на илюзията, те силно се привързват към сетивното наслаждение и пропадат в ада.
第16節:
様々な不安に狼狽し、幻想の網に捕らえられている彼らは感覚満足に強く執着して、地獄へと堕ちていく。
ТЕКСТ 17:
Самодоволни и нагли, заслепени от богатство и високомерие, понякога те с гордост извършват показни жертвоприношения, без да следват никакви правила и предписания.
第17節:
自己満足的で常に尊大であり、自らの富と虚名に目がくらみ、一切の規定原則を無視して彼らは誇らしげに名ばかりの供儀を催す。
ТЕКСТ 18:
Заблудени от фалшиво его, сила, гордост, похот и гняв, демоните започват да завиждат на Бога, Върховната Личност, който се намира в собствените им тела, както и в телата на другите, и хулят истинската религия.
第18節:
偽我意識と力、自負心と欲望、怒りに惑わされ、悪魔たちは自他の体内に在すバガヴァーンを妬み、真の宗教を非難する。
ТЕКСТ 19:
Тях – изпълнените със завист и злоба, най-нисшите сред хората –  Аз непрестанно захвърлям в океана на материалното съществуване в различни демонични форми на живот.
第19節:
嫉妬心に満ち、他者に災いをもたらす最低の人間たちをわたしは繰り返し物質存在の海の中、悪魔的な生命形態に投げ入れる。
ТЕКСТ 20:
Раждайки се отново и отново в демонични форми на живот, о, сине на Кунтӣ, такива личности не могат никога да ме доближат. Постепенно те затъват до най-отвратително съществуване.
第20節:
クンティーの子よ、悪魔として転生を繰り返す彼らは決して私に近づくことができない。彼らは次第に堕ちていき、ついには最も忌まわしい存在となるのだ。
ТЕКСТ 21:
Три врати водят към ада – похот, гняв и алчност. Всеки разумен човек трябва да ги избягва, защото те са пагубни за душата.
第21節:
欲望、怒り、渇望という地獄に到る三つの門がある。これらは魂を堕落に導くので、正気な人間はこれらを放棄すべきである。
ТЕКСТ 22:
Човек, избегнал трите врати към ада, о, сине на Кунтӣ, извършва дейности, благоприятни за себепознанието, и постепенно достига върховната цел.
第22節:
クンティーの子よ、これら3つの地獄門から逃れ得た人は、自己の悟りに到れるように努力し、しだいに究極の目的地に達するであろう。
ТЕКСТ 23:
Този, който пренебрегва наставленията на свещените писания и действа своенравно, не постига нито съвършенство, нито щастие, нито върховната цел.
第23節:
教典の教えを放棄し欲望のおもむくままに行動する者は、完成を達成することも幸福を手にすることも、そして至高の目的地に至ることもできない。
ТЕКСТ 24:
Затова, следвайки указанията на писанията, човек трябва да разбере какво е дълг и какво не е дълг. Изучил тези правила, той трябва да действа така, че постепенно да се издигне.
第24節:
ゆえに人間は教典の規則によって、なすべきことなすべきでないことを知らなければならない。そしてその規定原則を知り、自らを高めることができるように行動すべきである。