Skip to main content

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА

KUUETEISTKÜMNES PEATÜKK

Божествената и демоничната природа

Jumalikud ja deemonlikud omadused

ТЕКСТОВЕ 1 – 3:
Върховната Божествена Личност каза: Безстрашие, пречистване на съществуването, духовно познание, благотворителност, себеконтрол, жертвоприношение, изучаване на Ведите, въздържание, простота, ненасилие, честност, превъзмогване на гнева, отречение, спокойствие, нежелание за търсене на недостатъци, състрадание към всички живи същества, свобода от алчност, благородство, скромност, твърда решителност, енергичност, снизхождение, сила на духа, чистота, свобода от завист и желание за почести – тези трансцендентални качества, о, сине на Бхарата, принадлежат на праведните хора, надарени с божествена природа.
TEXTS 1-3:
Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Kartmatus, oma eksistentsi puhastamine, vaimsete teadmiste arendamine, heategevus, enesekontroll, ohverduste sooritamine, „Vedade" uurimine, askeetlikkus, lihtsus, vägivallast hoidumine, tõearmastus, vabadus vihast, loobumuslikkus, rahulikkus, teiste vigade otsimisest hoidumine, kaastunne kõikide elusolendite vastu, vabadus ahnusest, leebus, tagasihoidlikkus, vankumatu sihikindlus, jõulisus, võime andestada, meelekindlus, puhtus ning vabadus kadedusest ja austusihast – oo, Bharata poeg, need on transtsendentaalsed omadused, mis kuuluvad jumalakartlikele inimestele, kellel on jumalik loomus.
ТЕКСТ 4:
Гордост, арогантност, суета, гняв, грубост и невежество – тези качества принадлежат на хората с демонична природа, о, сине на Пр̣тха̄.
TEXT 4:
Uhkus, ülbus, kõrge enesehinnang, viha, kalkus ja teadmatus – oo, Pṛthā poeg, need omadused kuuluvad neile, kellel on deemonlik loomus.
ТЕКСТ 5:
Трансценденталните качества водят към освобождение, а демоничните – към робство. Но ти не се безпокой, о, сине на Па̄н̣д̣у, защото си роден с божествени качества.
TEXT 5:
Transtsendentaalsed omadused viivad vabanemiseni, samas kui deemonlikud omadused aheldavad. Oo, Pāṇḍu poeg, ära muretse, sina oled sündinud jumalike omadustega.
ТЕКСТ 6:
О, сине на Пр̣тха̄, в този свят има два вида сътворени същества. Едните са божествени, а другите – демонични. Подробно ти обясних божествените качества. Сега чуй за демоничните.
TEXT 6:
Oo, Pṛthā poeg, selles maailmas on kahelaadseid loodud olendeid. Ühtesid nimetatakse jumalikeks ning teisi deemonlikeks. Ma olen sulle jumalikke omadusi põhjalikult selgitanud, nüüd kuula Minult ka deemonlikest omadustest.
ТЕКСТ 7:
Хората с демонична природа не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. В тях не може да се открие нито чистота, нито правилно поведение, нито истина.
TEXT 7:
Deemonlike omadustega inimesed ei tea, mida teha ja mida mitte. Nendes ei leidu ei puhtust, õiget käitumist ega tõearmastust.
ТЕКСТ 8:
Те казват, че този свят е нереален, че няма основа, че няма Бог, който го управлява. Те заявяват, че светът е възникнал от сексуалното влечение и за него няма друга причина освен похотта.
TEXT 8:
Nad ütlevad, et see maailm on ebatõeline, aluseta ja valitseva Jumalata. Nad ütlevad, et see on tekkinud seksuaalhimust ning et peale iha pole maailmal ühtegi teist algpõhjust.
ТЕКСТ 9:
С подобни заключения, изгубени за самите себе си и лишени от разум, демоните извършват неблаготворни, ужасни дейности, водещи до унищожението на света.
TEXT 9:
Olles kaotanud enda ja oma arukuse, rakendavad deemonlikud inimesed end sellistest järeldustest lähtuvalt õnnetust toovatesse hirmsatesse tegevustesse, mille eesmärgiks on maailma hävitamine.
ТЕКСТ 10:
Приемайки подслон в ненаситната похот, опиянени от гордата си самонадеяност и въображаема значимост, демоните извършват своите нечисти дела в плен на илюзията и очаровани от преходното.
TEXT 10:
Otsides varjupaika täitmatust ihast ning haaratuna ülbusest ja võltsprestiiz̆ist, tegutsevad sel moel illusioonis viibivad deemonid alati ebapuhtalt ning on kiindunud ebapüsivasse.
ТЕКСТОВЕ 11 – 12:
Те са убедени, че основна необходимост на човешката цивилизация е наслаждението. Така прекарват живота си в постоянно безпокойство. Оплетени в мрежата на хиляди желания, завладени от похот и гняв, те по всякакъв начин печелят пари за сетивно наслаждение.
TEXTS 11-12:
Nad usuvad, et meelte rahuldamine on inimtsivilisatsiooni esmane vajadus. Seepärast vaevlevad nad elu lõpuni tohututes muredes. Olles seotud sadade tuhandete himude võrku ning iha ja viha merre uppununa, koguvad nad ebaseaduslike vahenditega endale raha meelelisteks naudinguteks.
ТЕКСТОВЕ 13 – 15:
Демоничната личност мисли: „Притежавам огромно богатство и смятам да го увелича. Имам толкова много и в бъдеще ще става все повече. Той беше мой враг, но аз го убих и другите ми врагове също ще бъдат избити. Аз съм господар на всичко. Аз съм наслаждаващият се. Аз съм съвършен, могъщ и щастлив. Аз съм най-големият богаташ и роднините ми са аристократи. Няма друг като мен. Ще извърша някакви жертвоприношения, ще раздам малко милостиня и ще ликувам“. С подобно мислене такива хора са заблудени от невежество.
TEXTS 13-15:
Deemonlik inimene mõtleb: „Täna on mul nii palju rikkusi ning vastavalt oma plaanidele saan ma neid üha juurde. Täna kuulub mulle nii palju ning mu varandus muutub tulevikus üha suuremaks ja suuremaks. Tema oli minu vaenlane ning nüüd olen ma ta tapnud. Peatselt tapan ma ka kõik minu ülejäänud vaenlased. Mina olen kõige valitseja, mina olen nautija. Ma olen täiuslik, võimas ja õnnelik. Ma olen kõige rikkam inimene, ning mind ümbritsevad aristokraatlikud sugulased. Pole kedagi teist, kes oleks sama võimas ja õnnelik kui mina. Ma hakkan sooritama ohverdusi, ma hakkan tegema annetusi, ning sedasi tunnen ma rõõmu." Säärasel moel on teadmatus sellised inimesed eksiteele viinud.
ТЕКСТ 16:
Объркани от непрестанни грижи, оплетени в мрежата на илюзията, те силно се привързват към сетивното наслаждение и пропадат в ада.
TEXT 16:
Olles sedasi erinevatest muredest segadusse aetud ning illusioonide võrku langenud, kiinduvad nad liiga tugevalt meelelistesse naudingutesse ning langevad alla põrgusse.
ТЕКСТ 17:
Самодоволни и нагли, заслепени от богатство и високомерие, понякога те с гордост извършват показни жертвоприношения, без да следват никакви правила и предписания.
TEXT 17:
Enesega rahulolevad, alati jultunud, eksitatud rikkusest ja võltsprestiiz̆ist, sooritavad nad vahel uhkelt ohverdusi, mis on seda vaid nime poolest, järgimata mingeid reegleid.
ТЕКСТ 18:
Заблудени от фалшиво его, сила, гордост, похот и гняв, демоните започват да завиждат на Бога, Върховната Личност, който се намира в собствените им тела, както и в телата на другите, и хулят истинската религия.
TEXT 18:
Olles eksitatud valest egost, jõust, uhkusest, ihast ja vihast, kadestavad deemonid Jumala Kõrgeimat Isiksust, kes asetseb nii nende endi kui ka teiste elusolendite kehades, ning teotavad tõelist religiooni.
ТЕКСТ 19:
Тях – изпълнените със завист и злоба, най-нисшите сред хората –  Аз непрестанно захвърлям в океана на материалното съществуване в различни демонични форми на живот.
TEXT 19:
Neid, kes on kadedad ja pahasoovlikud, madalaimad inimkonnas, heidan Ma lakkamatult materiaalse eksistentsi ookeani, sündima erinevates deemonlikes elu liikides.
ТЕКСТ 20:
Раждайки се отново и отново в демонични форми на живот, о, сине на Кунтӣ, такива личности не могат никога да ме доближат. Постепенно те затъват до най-отвратително съществуване.
TEXT 20:
Oo, Kuntī poeg, sündides üha uuesti deemonlike eluliikide hulgas, ei jõua nad kunagi Minuni. Järk-järgult vajuvad nad kõige haletsusväärsemasse eksistentsi.
ТЕКСТ 21:
Три врати водят към ада – похот, гняв и алчност. Всеки разумен човек трябва да ги избягва, защото те са пагубни за душата.
TEXT 21:
Sellesse põrgusse viib kolm väravat: iha, viha ja ahnus. Iga arukas inimene peaks need hülgama, sest vastasel juhul põhjustavad need hinge mandumise.
ТЕКСТ 22:
Човек, избегнал трите врати към ада, о, сине на Кунтӣ, извършва дейности, благоприятни за себепознанието, и постепенно достига върховната цел.
TEXT 22:
Oo, Kuntī poeg, inimene, kes on pääsenud nendest kolmest põrgu väravast, sooritab eneseteadvustamisele juhtivaid tegusid ning jõuab sedasi aja jooksul kõrgeima sihtkohani.
ТЕКСТ 23:
Този, който пренебрегва наставленията на свещените писания и действа своенравно, не постига нито съвършенство, нито щастие, нито върховната цел.
TEXT 23:
See, kes heidab kõrvale pühakirjade korraldused ning tegutseb meelevaldselt, ei saavuta ei täiuslikkust, õnne ega kõrgeimat eesmärki.
ТЕКСТ 24:
Затова, следвайки указанията на писанията, човек трябва да разбере какво е дълг и какво не е дълг. Изучил тези правила, той трябва да действа така, че постепенно да се издигне.
TEXT 24:
Seepärast peab inimene pühakirjade ettekirjutuste põhjal mõistma, mis on tema kohus ja mis mitte. Teades neid reegleid, peaks inimene sellisel moel tegutsema, et ta võiks järk-järgult tõusta.