Skip to main content

ТЕКСТ 16

TEXT 16

Текст

Tekst

два̄в имау пуруш̣ау локе
кш̣араш ча̄кш̣ара ева ча
кш̣арах̣ сарва̄н̣и бхӯта̄ни
кӯт̣а-стхо 'кш̣ара учяте
dvāv imau puruṣau loke
kṣaraś cākṣara eva ca
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni
kūṭa-stho ’kṣara ucyate

Дума по дума

Synonyms

двау – две; имау – тези; пуруш̣ау – живи същества; локе – в света; кш̣арах̣ – които грешат; ча – и; акш̣арах̣ – непогрешими; ева – несъмнено; ча – и; кш̣арах̣ – които грешат; сарва̄н̣и – всички; бхӯта̄ни – живи същества; кӯт̣а-стхах̣ – в единство; акш̣арах̣ – непогрешим; учяте – се казва.

dvau — kaks; imau — need; puruṣau — elusolendid; loke — maailmas; kṣaraḥ — eksivad; ca — ja; akṣaraḥ — eksimatud; eva — kindlasti; ca — ja; kṣaraḥ — eksivad; sarvāṇi — kõik; bhūtāni — elusolendid; kūṭa-sthaḥ — ühesuses; akṣaraḥ — eksimatud; ucyate — öeldakse.

Превод

Translation

Има две категории същества: едните грешат, а другите са непогрешими. В материалния свят всяко живо същество греши, а в духовния свят всяко същество е непогрешимо.

Olendeid on kahesuguseid: ekslikke ja eksimatuid. Materiaalses maailmas on kõik elusolendid ekslikud, kuid vaimses maailmas on kõik elusolendid eksimatud.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Както вече беше обяснено, Бог във въплъщението си като Вя̄садева съставя Веда̄нта сӯтра. Този стих излага в резюме съдържанието на Веда̄нта сӯтра. Бог казва, че безбройните живи същества се разделят на две групи – грешащи и непогрешими. Живите същества са вечно откъснати и неразделно свързани с Бога частици. Когато са в досег с материалния свят, те се наричат джӣва-бхӯта и санскритските думи кш̣арах̣ сарва̄н̣и бхӯта̄ни, употребени тук, означават, че те грешат. А онези, които са в единство с Бога, се наричат непогрешими. „Единство“ не означава, че нямат индивидуалност. Единство означава, че няма разногласие, тоест те всички са съгласни с целта на творението. Разбира се, в духовния свят не съществува творение, но това, че Върховният Бог, както се казва във Веда̄нта сӯтра, е източник на всички еманации, обяснява тази концепция.

Nagu juba eespool selgitatud, koostas Jumal Vyāsa kehastuses „Vedānta- sūtra". Siinkohal annab Jumal lühikese „Vedānta-sūtra" sisu kokkuvõtte. Ta ütleb, et elusolendid, keda on lugematult palju, võib jagada kahte kategooriasse: ühed on ekslikud, teised eksimatud. Elusolendid on Jumala Kõrgeima Isiksuse igavesti lahusseisvad osakesed. Kui nad puutuvad kokku materiaalse loodusega, nimetatakse neid jīva-bhūtadeks ning siin öeldakse, et sel juhul on nad ekslikud: kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni. Neid, kes omavad Jumala Kõrgeima Isiksusega ühest loodust, nimetatakse aga eksimatuteks. Ühesus ei tähenda mitte seda, nagu puuduks neil individuaalsus, vaid et nende vahel pole vastuolu. Nad kõik tegutsevad loomise eesmärgi kohaselt. Vaimses maailmas ei toimu küll loomist, kuid seda kontseptsiooni võib vaadelda seoses „Vedānta-sūtra" kinnitusega, et Jumala Kõrgeim Isiksus on kõikide emanatsioonide allikaks.

Според твърдението на Върховната Личност, Бог Кр̣ш̣н̣а, има две категории живи същества. Ведите привеждат доказателства за това, така че няма място за съмнение. Живите същества, които се борят в този свят с ума и петте си сетива, имат променящи се материални тела. Докато живото същество е обусловено, тялото му се променя поради контакта с материята; всъщност материята се променя и затова изглежда, като че ли живото същество се променя. В материалния свят то претърпява шест промени: раждане, растеж, период без промяна, възпроизвеждане, после старост и изчезване. Това са промените на материалното тяло. Но в духовния свят тялото не се мени – няма старост, няма раждане, няма смърт. Там всичко съществува в единство. Кш̣арах̣ сарва̄н̣и бхӯта̄ни – всяко живо същество, влязло в досег с материята, като се започне от първото сътворено същество, Брахма, и се стигне до малката мравка, променя тялото си; следователно всички те допускат грешки. В духовния свят обаче те винаги са освободени в единство.

Nagu kinnitab Jumala Kõrgeim Isiksus, Jumal Kṛṣṇa, eksisteerib kahelaadseid elusolendeid. „Vedad" toovad sellele väitele ka tõendeid, seega ei saa selles kahelda. Elusolendid, kes heitlevad selles maailmas mõistuse ja viie meelega, omavad materiaalseid kehasid, mis pidevalt muutuvad. Need muutused leiavad aset nii kaua kui elusolend on mateeriaga kokkupuutumise tõttu tingimustest sõltuv. Kuna mateeria muutub, allub muutustele ka elusolendi materiaalne keha ning tundub, nagu muutuks elusolend ise. Kuid vaimses maailmas elavate elusolendite kehad ei ole loodud mateeriast ning seetõttu on need ka muutumatud. Materiaalses maailmas allub elusolendi keha kuuele muutusele – see sünnib, kasvab, püsib, loob järglasi, seejärel kärbub ning lõpuks hävib. Need on materiaalse keha muutused. Kuid vaimses taevas elusolendi keha ei muutu – seal ei ole sündi, surma ega vanadust. Kõik eksisteerib seal ühesuses Jumalaga. Kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni: iga elusolend, kes on sattunud kokkupuutesse mateeriaga, vahetab oma keha, olgu ta siis Brahmā või väikseim sipelgas. Seetõttu on nad kõik ekslikud. Vaimses maailmas on kõik elusolendid aga vabad ning Jumalaga ühtsed.