Skip to main content

ТЕКСТ 14

VERŠ 14

Текст

Verš

ахам ваишва̄наро бхӯтва̄
пра̄н̣ина̄м дехам а̄шритах̣
пра̄н̣а̄па̄на-сама̄юктах̣
пача̄мй аннам чатур-видхам
ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham

Дума по дума

Synonyma

ахам – Аз; ваишва̄нарах̣ – моята пълна част като храносмилателен огън; бхӯтва̄ – ставайки; пра̄н̣ина̄м – на живите същества; дехам – в телата; а̄шритах̣ – установени; пра̄н̣а – излизащият въздух; апа̄на – движещият се надолу въздух; сама̄юктах̣ – поддържа в равновесие; пача̄ми – Аз смилам; аннам – храна; чатух̣-видхам – четирите вида.

aham — Ja; vaiśvānaraḥ — Moja úplná časť v podobe tráviaceho ohňa; bhūtvā — stáva sa; prāṇinām — všetkých živých tvorov; deham — v telách; āśritaḥ — umiestnený; prāṇa — vychádzajúci vzduch; apāna — vchádzajúci vzduch; samāyuktaḥ — udržovať rovnováhu; pacāmi — trávim; annam — potrava; catuḥ-vidham — štyri druhy.

Превод

Překlad

Аз съм храносмилателният огън в телата на живите същества; Аз се свързвам с излизащия и влизащия жизнен въздух, за да смеля четирите вида храна.

Som tráviaci oheň v telách všetkých živých tvorov a spolu s vchádzajúcim a vychádzajúcim životným dychom spaľujem štyri druhy potravy.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: От А̄юр-веда разбираме, че в стомаха има огън, който смила погълнатата храна. Когато този огън не гори, не чувстваме глад, а когато гори, огладняваме. Ако огънят не функционира добре, трябва да проведем лечение. Този огън е представител на Върховната Божествена Личност. Ведическите мантри (Бр̣хад-а̄ран̣яка Упаниш̣ад 5.9.1) също потвърждават, че Върховният Бог, или Брахман, се намира в стомаха под формата на огън и смила всички видове храна (аям агнир ваишва̄наро йо 'ям антах̣ пуруш̣е йенедам аннам пачяте). Щом Той помага за смилане на храната, живото същество не е независимо и в процеса на хранене. Ако Върховният Бог не му помогне в храносмилането, то няма да може да яде. Той създава и смила храната и по негова милост ние се радваме на живота. Веда̄нта сӯтра (1.2.27) също потвърждава това. Шабда̄дибхьо 'нтах̣ пратиш̣т̣ха̄на̄ч ча – Бог се намира в звука, в тялото, във въздуха и дори в стомаха като храносмилателна сила. Има четири вида храни. Някои се гълтат, други се дъвчат, трети се ближат, а някои се смучат и Той е храносмилателната сила за всички тях.

Podľa Āyur-vedskej śāstry sa v žalúdku nachádza oheň, ktorý pomáha pri trávení tým, že spaľuje všetku potravu. Ak tento oheň nehorí, nemáme hlad, no len čo sa rozhorí, dostaví sa pocit hladu. Ak je tento oheň narušený, musíme sa liečiť. Tento oheň zastupuje Najvyššiu Božskú Osobnosť. Vedske mantry (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 5.9.1) potvrdzujú, že Najvyšší Pán alebo Brahman sídli v žalúdku v podobe ohňa, ktorý zažíva potravu (ayam agnir vaiśvānaro yo`yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). Keďže nám pomáha pri trávení, nie sme v prijímaní potravy nezávislí. Bez pomoci Najvyššieho Pána by sme nemohli ani jesť. On teda produkuje a zažíva potravu, a my sa môžeme tešiť zo života len Jeho milosťou. To potvrdzuje aj Vedānta-sūtra (1.2.27). “Pán je vo zvuku, vo vzduchu, v tele a dokonca aj v žalúdku ako spaľujúca sila (śabdādibhyo`ntaḥ pratiṣṭhānāc ca).“ Potrava sa delí na štyri druhy podľa toho, či sa prehĺta, kúše, líže alebo saje a Śrī Kṛṣṇa je zažívacou silou, ktorá ju všetku spaľuje.