Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.26

Текст

ма̄м ча йо 'вябхича̄рен̣а
бхакти-йогена севате
са гун̣а̄н саматӣтяита̄н
брахма-бхӯя̄я калпате

Дума по дума

ма̄м – на мен; ча – също; ях̣ – този, който; авябхича̄рен̣а – непременно; бхакти-йогена – чрез предано служене; севате – служи; сах̣ – той; гун̣а̄нгун̣ите на материалната природа; саматӣтя – преодолявайки; ета̄н – всички тези; брахма-бхӯя̄я – издигнат до нивото на Брахман; калпате – става.

Превод

Този, който е изцяло зает с предано служене, устойчив при всякакви обстоятелства, веднага се издига над гун̣ите на материалната природа и достига нивото на Брахман.

Коментар

Този стих дава отговор на третия въпрос на Арджуна: „Как се достига трансценденталното ниво?“. Както вече беше обяснено, материалният свят действа под омаята на природните гун̣и. Дейностите на тези материални гун̣и не бива да ни безпокоят; вместо да се занимаваме с тях, можем да насочим вниманието си към Кр̣ш̣н̣а дейности. Тези дейности се наричат бхакти йога – винаги да се действа за Кр̣ш̣н̣а. Това се отнася не само за Кр̣ш̣н̣а, но и за различните му пълни експанзии, като Ра̄ма и На̄ра̄ян̣а. Той има безброй експанзии. Този, който служи на която и да е от формите на Кр̣ш̣н̣а или на пълните му експанзии, е трансцендентално установен. Добре е да се има предвид, че всички форми на Кр̣ш̣н̣а са напълно трансцендентални, вечни, изпълнени със знание и блаженство. Тези личностни проявления на Бога са всемогъщи и всезнаещи и притежават всички трансцендентални качества. Затова този, който служи на Кр̣ш̣н̣а или на пълните му експанзии с непоколебима решителност, би могъл да преодолее гун̣ите на материалната природа, макар те да се преодоляват много трудно. Това вече беше обяснено в седма глава. Отдавайки се на Кр̣ш̣н̣а, човек веднага превъзмогва влиянието на гун̣ите. Да бъдеш в Кр̣ш̣н̣а съзнание или да служиш предано, означава да постигнеш еднаквост с Кр̣ш̣н̣а. Бог казва, че неговата природа е вечна, блажена, изпълнена със знание, а живите същества са неделими частици от Върховния, както късовете злато са част от златната жила. Затова и в своето духовно състояние живото същество качествено е като златото, като Кр̣ш̣н̣а. Разликата в индивидуалността се запазва, иначе не би могло да се говори за бхакти йога. Бхакти йога предполага съществуването на Бога, съществуването на предания и обмяната на любов между тях. Тоест налице са две личности – Върховната Божествена Личност и индивидуалната личност; без това бхакти йога не би имала смисъл. Ако човек не се намира на една и съща трансцендентална позиция с Бога, не би могъл да му служи. За да си част от царската свита, трябва да притежаваш подходящите качества. В случая необходимото качество е да станеш Брахман, т.е. свободен от материално замърсяване. Във ведическата литература се казва: брахмаива сан брахма̄пй ети. Да достигне Върховния Брахман може само този, който самият е станал Брахман. Това означава в качествено отношение да стане еднакъв с Брахман. С постигането на Брахман човек не изгубва вечната си Брахман идентичност като индивидуална душа.