Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 13.6-7

Текст

маха̄-бхӯта̄нй аханка̄ро
буддхир авяктам ева ча
индрия̄н̣и дашаикам ча
пан̃ча чендрия-гочара̄х̣
иччха̄ двеш̣ах̣ сукхам дух̣кхам
сангха̄таш четана̄ дхр̣тих̣
етат кш̣етрам сама̄сена
са-вика̄рам уда̄хр̣там

Дума по дума

маха̄-бхӯта̄ни – велики елементи; аханка̄рах̣ – фалшиво его; буддхих̣ – интелигентност; авяктам – непроявеното; ева – несъмнено; ча – също; индрия̄н̣и – сетивата; даша-екам – единайсетте; ча – също; пан̃ча – пет; ча – също; индрия-го-чара̄х̣ – обектите на сетивата; иччха̄ – желание; двеш̣ах̣ – омраза; сукхам – щастие; дух̣кхам – нещастие; сангха̄тах̣ – съвкупността; четана̄ – признаците на живот; дхр̣тих̣ – убеждение; етат – всичко това; кш̣етрам – полето на дейностите; сама̄сена – в резюме; са-вика̄рам – с взаимодействия; уда̄хр̣там – се определят като.

Превод

Петте велики елемента, фалшивото его, интелигентността, непроявеното, десетте сетива и умът, петте обекта на сетивата, желанието, омразата, щастието, нещастието, съвкупността от материалните елементи, признаците на живот и убежденията – всички те съставляват полето на дейността и неговите взаимодействия.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: От авторитетните твърдения на великите мъдреци, от ведическите химни и от сентенциите на Веда̄нта сӯтра става ясно, че съставните елементи на този свят са следните. На първо място съществуват земя, вода, огън, въздух и етер. Това са петте велики елемента (маха̄-бхӯта). След тях следват фалшивото его, интелигентността и непроявеното състояние на трите гун̣и на природата. Има също така пет сетива за придобиване на знание: очи, уши, нос, език и кожа. След това са петте действащи сетива: глас, крака, ръце, анус и полови органи. Над сетивата стои умът, който се намира в тялото и може да бъде наречен вътрешно сетиво. И заедно с ума, стават общо единайсет сетива. После следват петте обекта на сетивата: мирис, вкус, форма, допир и звук. Съвкупността от тези двайсет и четири елемента се нарича поле на дейността. Ако аналитично изучава тези двайсет и четири елемента, човек много добре ще разбере полето на дейността. Освен това има желание, омраза, щастие и нещастие, които са взаимодействия, представящи петте елемента в грубото тяло. Признаците на живот, представени от съзнанието и убежденията, са проявления на финото тяло – ум, его и интелигентност. Тези фини елементи също се включват в полето на дейностите.

Петте велики елемента са грубо проявление на фалшивото его, първичната му форма, наричана материално съзнание (та̄маса-буддхи) или „интелигентност в невежество“. Това представлява непроявеният стадий на трите гун̣и на природата. Непроявените гун̣и на материалната природа се наричат прадха̄на.

Този, който иска да разбере в детайли двайсет и четирите елемента, както и взаимодействията между тях трябва да изучи по-подробно тази философия. В Бхагавад-гӣта̄ е дадено само резюме.

Съвкупността от всички тези елементи образува тялото, което претърпява следните шест промени: то се ражда, расте, съществува известно време, възпроизвежда се, започва да старее и накрая изчезва. Следователно полето е материално и временно, за разлика от кш̣етра-гя – познавача, неговия собственик.