Skip to main content

ТЕКСТ 35

第35節

Текст

テキスト

кш̣етра-кш̣етрагяйор евам
антарам гя̄на-чакш̣уш̣а̄
бхӯта-пракр̣ти-мокш̣ам ча
йе видур я̄нти те парам
kṣetra-kṣetrajñayor evam
antaraṁ jñāna-cakṣuṣā
bhūta-prakṛti-mokṣaṁ ca
ye vidur yānti te param

Дума по дума

Synonyms

кш̣етра – на тялото; кш̣етра-гяйох̣ – на собственика на тялото; евам – така; антарам – разликата; гя̄на-чакш̣уш̣а̄ – с очите на знанието; бхӯта – на живото същество; пракр̣ти – от материалната природа; мокш̣ам – освобождение; ча – също; йе – тези, които; видух̣ – знаят; я̄нти – се обръщат; те – те; парам – Върховния.

kṣetra — 肉体の; kṣetra-jñayoḥ — 肉体の所有者の; evam —このように; antaram — 違い;jñāna-cakṣuṣā — 知識という視野によって; bhūta — 生命体の; prakṛti — 物質自然から; mokṣam — 解放; ca —もまた; ye — ~である人; viduḥ — 知る; yānti— 近づく; te — 彼らは; param — 至上の

Превод

Translation

Всички, които виждат с очите на знанието разликата между тялото и познавача на тялото и могат да разберат процеса на освобождение от обвързаността с материалната природа, постигат върховната цел.

知識の眼をもち、肉体とその認識者との違いを知る者は、物質自然の鎖から脱出する方法も知り至上の目的地に到達する。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Смисълът на тринайсета глава е, че човек трябва да разбере разликата между тялото, собственика на тялото и Свръхдушата. Той трябва да приеме процеса на освобождение така, както е описан от осми до дванайсети стих. Тогава може да стигне до върховното местоназначение.

 肉体、肉体の所有者、スーパーソウルの相違点を知るべきであるというのがこの第13章の要旨である。そして人は第8節から第13節に述べられている解放の方法を知らなければならない。そのようにして至上の目的地に至ることができるようになるのである。

Всеки вярващ човек преди всичко трябва да общува с подходящи личности, за да слуша за Бога, и по този начин постепенно да се просветли. Ако приеме духовен учител, той може да се научи да прави разлика между материя и дух и това се превръща в основа за по-нататъшното му духовно развитие. Духовният учител обяснява на учениците си как да се освободят от материалната представа за живота. Например в Бхагавад-гӣта̄ виждаме как Кр̣ш̣н̣а наставлява Арджуна, за да го освободи от материалистическите му възгледи.

 信念のある人はまず良い交際を持ち、神の話を聞き、精神的知識を身につけるべきである。グルを受け入れれば物質と精神の相違を学ぶことができ、より深い真理体得の道を進むことができるようになる。グルは様々な教示を与えて、生命が物質的なものであるという概念から弟子を解放して下さる。たとえば、この『バガヴァッド・ギーター』ではクリシュナがアルジュナをそのように指導していらっしゃる。

Не е трудно да се разбере, че тялото е материя; чрез анализ в него разграничаваме двайсет и четири елемента. Тялото е грубо проявление, а фино проявление са умът и психичните дейности. Признаците на живот представляват взаимодействие на грубото и финото тяло. Но над тях са душата и Свръхдушата. Индивидуалната душа е различна от Свръхдушата. Материалният свят действа благодарение на свързването на душата с двайсет и четирите материални елемента. Всеки, който вижда устройството на цялото материално проявление като комбинация от душа и материални елементи и разбира позицията на Върховната Душа, е достоен да се пренесе в духовния свят. Тези неща изискват дълбок размисъл и осъзнаване и човек трябва напълно да проумее тази глава от Бхагавад-гӣта̄ с помощта на духовен учител.

 この肉体が物質であることは誰でも知っている。肉体は24の要素に分析でき、粗厚な権現である。そして精妙な顕現とは心と心理現象である。生命の知徴候はこれらの相互作用である。そしてこれらの上に魂があり、スーパーソウルもいらっしゃる。この物質界は魂と24要素の連結相関によって作動している。全物質現象が魂と24要素との組み合わせで生起するという構造を理解し、また至上魂の立場を理解できる者は精神界に移転される資格を持つ。この真理をよく熟考瞑想し、そして体得しなければならない。そして人はグルの助力を受けて、この第13章を完全に理解するよう努めなければならない。

Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху тринадесета глава на Шрӣмад Бхагавад-гӣта̄, озаглавена „Природата, наслаждаващият се и съзнанието“.

 以上、『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』第13章“自然、享楽者、意識”に関するバクティヴェーダーンタの解説は終了。