Skip to main content

ТЕКСТ 35

TEXT 35

Текст

Tekst

кш̣етра-кш̣етрагяйор евам
антарам гя̄на-чакш̣уш̣а̄
бхӯта-пракр̣ти-мокш̣ам ча
йе видур я̄нти те парам
kṣetra-kṣetrajñayor evam
antaraṁ jñāna-cakṣuṣā
bhūta-prakṛti-mokṣaṁ ca
ye vidur yānti te param

Дума по дума

Synonyms

кш̣етра – на тялото; кш̣етра-гяйох̣ – на собственика на тялото; евам – така; антарам – разликата; гя̄на-чакш̣уш̣а̄ – с очите на знанието; бхӯта – на живото същество; пракр̣ти – от материалната природа; мокш̣ам – освобождение; ча – също; йе – тези, които; видух̣ – знаят; я̄нти – се обръщат; те – те; парам – Върховния.

kṣetra — på kroppen; kṣetra-jñayoḥ — og på kroppens indehaver; evam — således; antaram — forskellen; jñāna-cakṣuṣā — gennem kundskabens syn; bhūta — af det levende væsen; prakṛti — fra den materielle natur; mokṣam — befrielsen; ca — også; ye — de, som; viduḥ — forstår; yānti — nærmer sig; te — de; param — den Højeste.

Превод

Translation

Всички, които виждат с очите на знанието разликата между тялото и познавача на тялото и могат да разберат процеса на освобождение от обвързаността с материалната природа, постигат върховната цел.

De, der med kundskabens øjne kan se forskellen på kroppen og kroppens kendere, og som også kan forstå vejen til befrielse fra fangenskabet i den materielle natur, opnår det højeste mål.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Смисълът на тринайсета глава е, че човек трябва да разбере разликата между тялото, собственика на тялото и Свръхдушата. Той трябва да приеме процеса на освобождение така, както е описан от осми до дванайсети стих. Тогава може да стигне до върховното местоназначение.

FORKLARING: Betydningen af kapitel 13 er, at man skal kende forskellen på kroppen, kroppens ejer og Oversjælen. Man skal kunne forstå vejen til befrielse, sådan som den blev beskrevet i vers 8 til 12. Da kan man fortsætte mod det højeste bestemmelsessted.

Всеки вярващ човек преди всичко трябва да общува с подходящи личности, за да слуша за Бога, и по този начин постепенно да се просветли. Ако приеме духовен учител, той може да се научи да прави разлика между материя и дух и това се превръща в основа за по-нататъшното му духовно развитие. Духовният учител обяснява на учениците си как да се освободят от материалната представа за живота. Например в Бхагавад-гӣта̄ виждаме как Кр̣ш̣н̣а наставлява Арджуна, за да го освободи от материалистическите му възгледи.

Et troende menneske skal først og fremmest have godt selskab for at kunne høre om Gud og således gradvis blive oplyst. Hvis man accepterer en åndelig mester, kan man lære at skelne mellem materie og ånd, hvilket er springbrættet til yderligere åndelig erkendelse. En åndelig mester underviser gennem forskellige instruktioner sine elever i at blive frie for den materielle livsopfattelse. For eksempel ser vi i Bhagavad-gītā Kṛṣṇa instruere Arjuna for at befri ham for materialistiske forestillinger.

Не е трудно да се разбере, че тялото е материя; чрез анализ в него разграничаваме двайсет и четири елемента. Тялото е грубо проявление, а фино проявление са умът и психичните дейности. Признаците на живот представляват взаимодействие на грубото и финото тяло. Но над тях са душата и Свръхдушата. Индивидуалната душа е различна от Свръхдушата. Материалният свят действа благодарение на свързването на душата с двайсет и четирите материални елемента. Всеки, който вижда устройството на цялото материално проявление като комбинация от душа и материални елементи и разбира позицията на Върховната Душа, е достоен да се пренесе в духовния свят. Тези неща изискват дълбок размисъл и осъзнаване и човек трябва напълно да проумее тази глава от Бхагавад-гӣта̄ с помощта на духовен учител.

Man kan forstå, at denne krop er materie. Den kan analyseres med sine 24 elementer. Kroppen er den grove manifestation, og den subtile manifestation er sindet og de psykologiske effekter, imens livssymptomerne er resultatet af vekselvirkningen mellem disse faktorer. Men over og bag alle disse findes sjælen, og Oversjælen er der også. Sjælen og Oversjælen er to. Denne materielle verden fungerer på grund af kombinationen af sjælen og de 24 materielle elementer. Den, der kan se, at hele den materielle manifestation af natur er denne kombination mellem sjælen og de materielle elementer, og som også kan se den Højeste Sjæls position, er kvalificeret til at blive overført til den åndelige verden. Det er meningen, at man skal gennemtænke og erkende disse ting, og man bør få sig en fuldstændig forståelse af dette kapitel med hjælp fra den åndelige mester.

Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху тринадесета глава на Шрӣмад Бхагавад-гӣта̄, озаглавена „Природата, наслаждаващият се и съзнанието“.

Således ender Bhaktivedanta-forklaringerne til Śrīmad Bhagavad-gītās 13. kapitel, Naturen, nyderen og bevidsthed.