Skip to main content

ТЕКСТ 32

TEXT 32

Текст

Tekst

ана̄дитва̄н ниргун̣атва̄т
парама̄тма̄ям авяях̣
шарӣра-стхо 'пи каунтея
на кароти на липяте
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Дума по дума

Synoniemen

ана̄дитва̄т – поради вечността; ниргун̣атва̄т – поради това, че е трансцендентален; парама – отвъд материалната природа; а̄тма̄ – дух; аям – този; авяях̣ – неизчерпаем; шарӣра-стхах̣ – обитаващ тялото; апи – въпреки че; каунтея – о, сине на Кунтӣ; на кароти – никога не върши нищо; на липяте – нито пък се оплита.

anāditvāt — door eeuwigheid; nirguṇatvāt — omdat ze transcendentaal is; parama — ontstegen aan de materiële natuur; ātmā — ziel; ayam — deze; avyayaḥ — onvergankelijke; śarīra-sthaḥ — verblijvend in het lichaam; api — hoewel; kaunteya — o zoon van Kuntī; na karoti — doet nooit iets; na lipyate — evenmin raakt ze verstrikt.

Превод

Vertaling

Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гун̣ите на природата. Въпреки контакта с материалното тяло, о, Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена.

Degenen met de visie der eeuwigheid, kunnen zien dat de onvergankelijke ziel transcendentaal is en eeuwig en dat ze ontstegen is aan de hoedanigheden van de materiële natuur. Ondanks haar contact met het materiële lichaam, o Arjuna, doet de ziel niets en raakt ze nooit verstrikt.

Коментар

Betekenisverklaring

ПОЯСНЕНИЕ: На пръв поглед живото същество изглежда родено, защото материалното тяло се ражда, но в действителност живото същество е вечно; то не се ражда и макар да се намира в материално тяло, е трансцендентално и вечно. Затова не може да бъде унищожено. По природа то е изпълнено с блаженство. То не се занимава с материални дейности. И дейностите, извършвани поради контакта му с материалните тела, не го обвързват.

Omdat het materiële lichaam geboren wordt, lijkt het alsof het levend wezen ook geboren wordt, maar eigenlijk is het levend wezen eeuwig — het wordt niet geboren. Hoewel het zich in een materieel lichaam bevindt, is het transcendentaal en eeuwig en kan het dus niet vernietigd worden. Van nature is het levend wezen vol geluk. Het verricht geen materiële activiteiten en daardoor raakt het niet verstrikt door de activiteiten die plaatsvinden door zijn contact met materiële lichamen.