Skip to main content

ТЕКСТ 32

TEXT 32

Текст

Texto

ана̄дитва̄н ниргун̣атва̄т
парама̄тма̄ям авяях̣
шарӣра-стхо 'пи каунтея
на кароти на липяте
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Дума по дума

Palabra por palabra

ана̄дитва̄т – поради вечността; ниргун̣атва̄т – поради това, че е трансцендентален; парама – отвъд материалната природа; а̄тма̄ – дух; аям – този; авяях̣ – неизчерпаем; шарӣра-стхах̣ – обитаващ тялото; апи – въпреки че; каунтея – о, сине на Кунтӣ; на кароти – никога не върши нищо; на липяте – нито пък се оплита.

anāditvāt — debido a la eternidad; nirguṇatvāt — debido a que es trascendental; parama — más allá de la naturaleza material; ātmā — espíritu; ayam — esto; avyayaḥ — inagotable; śarīra-sthaḥ — que mora en el cuerpo; api — aunque; kaunteya — ¡oh, hijo de Kuntī!; na karoti — nunca hace nada; na lipyate — ni se enreda.

Превод

Traducción

Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гун̣ите на природата. Въпреки контакта с материалното тяло, о, Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена.

Aquellos que tienen la visión de la eternidad pueden ver que el alma imperecedera es trascendental y eterna, y que se encuentra más allá de las modalidades de la naturaleza. Pese al contacto con el cuerpo material, ¡oh, Arjuna!, el alma ni hace nada, ni se enreda.

Коментар

Significado

ПОЯСНЕНИЕ: На пръв поглед живото същество изглежда родено, защото материалното тяло се ражда, но в действителност живото същество е вечно; то не се ражда и макар да се намира в материално тяло, е трансцендентално и вечно. Затова не може да бъде унищожено. По природа то е изпълнено с блаженство. То не се занимава с материални дейности. И дейностите, извършвани поради контакта му с материалните тела, не го обвързват.

La entidad viviente parece nacer, debido al nacimiento del cuerpo material, pero en realidad es eterna; la entidad viviente no nace, y a pesar de estar situada en un cuerpo material, es trascendental y eterna. Así pues, ella no puede ser destruida. La entidad viviente está colmada de bienaventuranza por naturaleza. Ella no se ocupa en ninguna actividad material; en consecuencia, las actividades que se ejecutan debido al contacto de ella con los cuerpos materiales, no la enredan.