Skip to main content

ТЕКСТ 30

ТЕКСТ 30

Текст

Текст

пракр̣тяива ча карма̄н̣и
крияма̄н̣а̄ни сарвашах̣
ях̣ пашяти татха̄тма̄нам
акарта̄рам са пашяти
практйаива ча карми
крийамни сарваа
йа пайати татхтмнам
акартра са пайати

Дума по дума

Пословный перевод

пракр̣тя̄ – от материалната природа; ева – несъмнено; ча – също; карма̄н̣и – дейности; крияма̄н̣а̄ни – извършвани; сарвашах̣ – във всяко отношение; ях̣ – всеки, който; пашяти – вижда; татха̄ – също; а̄тма̄нам – себе си; акарта̄рам – който не прави нищо; сах̣ – той; пашяти – вижда по съвършен начин.

практй — материальной природой; эва — безусловно; ча — также; карми — действия; крийамни — исполняемые; сарваа — во всех отношениях; йа — кто; пайати — видит; татх — также; тмнам — себя; акартрам — бездействующим; са — он; пайати — обладает совершенным ви́дением.

Превод

Перевод

Личност, която разбира, че всички дейности се извършват от тялото, създадено от материалната природа, и че себето не прави нищо, притежава съвършено виждане.

Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное материальной природой тело, а душа бездействует, обладает совершенным ви́дением.

Коментар

Комментарий

Тялото е създадено от материалната природа под ръководството на Свръхдушата и дейностите, свързани с тялото, не са дело на самото живо същество. Каквото и да върши за своето щастие или нещастие, човек е принуден да го прави поради природата на тялото си. Душата обаче няма отношение към дейностите на тялото. Видът тяло се определя от предишните желания на живото същество. За да изпълни желанията си, то получава тяло, с което да действа по съответен начин. Образно казано, тялото е машина за осъществяване на желания, проектирана от Върховния Бог. Поради желанията си попадаме в неестествена за нас позиция, за да страдаме или да се наслаждаваме. Такъв трансцендентален поглед към живото същество помага да се разграничим от телесните дейности и да видим нещата в истинската им светлина.

Наше тело создано материальной природой по указанию Сверхдуши, и все наши действия совершает тело, а не мы сами. К каким бы последствиям — хорошим или плохим — ни приводили его поступки, человек вынужден действовать, как ему определено, ибо так устроено его тело. Но душа не имеет отношения к действиям, которые совершает тело. Форма тела живого существа определяется его прошлыми желаниями. Чтобы живое существо могло исполнить свои желания, ему дается тело, в котором оно действует соответствующим образом. В сущности, тело — это механизм, сконструированный Верховным Господом для того, чтобы помочь нам исполнить свои желания. Обуреваемые желаниями, мы оказываемся в неестественном для нас положении и страдаем или наслаждаемся. Такое трансцендентное ви́дение помогает человеку отстраниться от деятельности тела и увидеть истинную природу вещей.