Skip to main content

ТЕКСТ 18

第18節

Текст

テキスト

джьотиш̣а̄м апи тадж джьотис
тамасах̣ парам учяте
гя̄нам гйеям гя̄на-гамям
хр̣ди сарвася виш̣т̣хитам
jyotiṣām api taj jyotis
tamasaḥ param ucyate
jñānaṁ jñeyaṁ jñāna-gamyaṁ
hṛdi sarvasya viṣṭhitam

Дума по дума

Synonyms

джьотиш̣а̄м – във всички светещи тела; апи – също; тат – това; джьотих̣ – източникът на светлина; тамасах̣ – тъмнината; парам – отвъд; учяте – се казва; гя̄нам – знание; гйеям – да бъде узнато; гя̄на-гамям – да се постигне със знание; хр̣ди – в сърцето; сарвася – на всеки; виш̣т̣хитам – установен.

jyotiṣām — 全ての光るものの中で; api — もまた; tat — その;jyotiḥ — 光の源; tamasaḥ — 闇; param—~を超えて; ucyate — ~と言われる; jñānam — 知識; jñeyam— 知られること; jñāna-gamyam — 知識によって近づけること; hṛdi — ハートに; sarvasya — 全ての人の;viṣṭhitam — 位置して

Превод

Translation

Той е източникът на светлината на всички светила. Той е отвъд мрака на материята и е непроявен. Той е знанието, Той е обектът на познанието, Той е целта на знанието. Той се намира в сърцето на всекиго.

主は全ての光るものの光の源であり、物質性の闇を超え、不顕現である。主は知識、知識の対象、知識の目的で、各自のハートに住んでいる。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Свръхдушата, Върховната Божествена Личност, е източникът на светлина във всички светещи тела, такива като Слънцето, Луната и звездите. От ведическата литература узнаваме, че в духовното царство няма нужда от слънца и луни, защото там е сиянието на Върховния Бог. В материалния свят брахмаджьоти, духовното сияние на Бога, е покрито от махат-таттва, материалните елементи; затова в този материален свят се нуждаем от светлината на Слънцето, Луната, електричеството и т.н. Но в духовния свят няма нужда от тези неща. Ведическата литература недвусмислено посочва, че всичко се осветява от неговото блестящо сияние. Ясно е, че Бог не е в материалния, а в духовния свят, много, много далеч оттук, в духовното небе. Това също се потвърждава във ведическата литература. А̄дитя-варн̣ам тамасах̣ параста̄т (Швета̄шватара Упаниш̣ад 3.8). Като Слънцето Той е вечно сияещ, но е далеч, далеч отвъд тъмнината на този материален свят.

 スーパーソウル、すなわちバガヴァーンは太陽、月、星などあらゆる光り輝くこのの光の源でいらっしゃる。ヴェーダ文典では、精神界には太陽や月がないと述べられている。精神界には至上主の光輝が存在するからである。この物質界においては主の精神的光輝ブラフマジョーティが物質要素マハト・タットヴァで覆われているために、私たちは太陽や月や電気を必要とする。しかし精神界にはそのようなものは全く必要ない、主の光輝により全てのものが照らされているとヴェーダ文典に明確に述べられている。それゆえ主は物質界に位置していらっしゃるのではないことが明らかである。主は精神空間のはるか上方、精神界にいらっしゃるのである。これもヴェーダ文典に確認されていることである。主はまさに太陽のように永遠に輝いていらっしゃる。しかし主は物質界のはるか彼方にいらっしゃるのである。 

Неговото знание е трансцендентално. Ведическата литература потвърждава, че Брахман е концентрирано трансцендентално знание. На личност, която силно желае да се пренесе в духовния свят, Върховният Бог дава знание, защото Той се намира в сърцето на всекиго. Една ведическа мантра (Швета̄шватара Упаниш̣ад 6.18) казва: там ха девам а̄тма-буддхи-прака̄шам мумукш̣ур ваи шаран̣ам ахам прападйе. Човек трябва да се отдаде на Върховната Божествена Личност, ако въобще желае освобождение. Що се отнася до целта на крайното знание, тя също е посочена във ведическата литература: там ева видитва̄ти мр̣тюм ети. „Единствено като го осъзнае, човек може да преодолее кръговрата на раждането и смъртта“ (Швета̄шватара Упаниш̣ад 3.8).

 至上主の知識は超越的である。ヴェーダ文典は、ブラフマンが超越的知識の凝集したものであると述べている。精神界に移りたいと切望している人には各自のハートに住んでおられる至上主がそのための知識を授けて下さる。ヴェーダのマントラ(『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』6-16)には「もし人が真実に解放を希(ねが)うならばバガヴァーンに完全に服従しなければならない」と述べられている。究極知識の目的についてはヴェーダ文典(『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』3-8)に至上主を知ることによってのみ生死を超越することができると述べられている。

Той се намира в сърцето на всекиго като върховен властелин. Върховният има крака и ръце навсякъде, а това не може да се каже за индивидуалната душа. Следователно трябва да приемем, че има двама познавачи на полето на дейностите: индивидуалната душа и Свръхдушата. Ръцете и краката на човек се намират само на едно място, докато ръцете и краката на Кр̣ш̣н̣а са навсякъде. Това е посочено в Швета̄шватара Упаниш̣ад (3.17): сарвася прабхум ӣша̄нам сарвася шаран̣ам бр̣хат. Бог, Върховната Личност, Свръхдушата, е прабху – господар на всички живи същества. Той е и тяхното крайно убежище. Без съмнение, Върховната Свръхдуша и индивидуалната душа са винаги различни.

 至上主は至上の支配者として全てのもののハートの中に住んでいらっしゃる。主は全ての場所に遍在する手足を持っていらっしゃるが、これは個別魂についてはあてはまらない。したがい2種類の知田者――個別魂とスーパーソウル――が存在することを私たちは認めなければならない。人の手足は局部的であるが、クリシュナの手足は全ての場所に遍在している。このことも『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』(3-17)で確認されている。すなわちバガヴァーン、スーパーソウルは全生命体のプラブつまり主人であり、それゆえ全生命体にとっての究極的な保護の地でいらっしゃる。ゆえに個別魂とスーパーソウルは常に異なるという事実を否定することはできない。