Skip to main content

ТЕКСТ 15

TEXT 15

Текст

Text

сарвендрия-гун̣а̄бха̄сам
сарвендрия-виварджитам
асактам сарва-бхр̣ч чаива
ниргун̣ам гун̣а-бхоктр̣ ча
sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca

Дума по дума

Synonyms

сарва – от всички; индрия – сетива; гун̣а – от качествата; а̄бха̄сам – първоначалният източник; сарва – всички; индрия – сетива; виварджитам – не притежават; асактам – без привързаност; сарва-бхр̣т – поддръжникът на всички; ча – също; ева – несъмнено; ниргун̣ам – без материални качества; гун̣а-бхоктр̣ – господар на гун̣ите; ча – също.

sarva — aller; indriya — Sinne; guṇa — der Eigenschaften; ābhāsam — die ursprüngliche Quelle; sarva — alle; indriya — Sinne; vivarjitam — existierend ohne; asaktam — ohne Anhaftung; sarva-bhṛt — der Erhalter eines jeden; ca — auch; eva — gewiß; nirguṇam — ohne materielle Eigenschaften; guṇa-bhoktṛ — Herr der guṇas; ca — auch.

Превод

Translation

Свръхдушата е първоначалният източник на всички сетива, но е без сетива. Бог е непривързан, въпреки че поддържа всички живи същества. Той е отвъд гун̣ите на материалната природа, но в същото време е техен господар.

Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne, doch Sie Selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl Sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur, und gleichzeitig ist Sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur.

Коментар

Purport

Върховният Бог е източник на сетивата на живите същества, но Той няма подобни материални сетива. В действителност индивидуалните души имат духовни сетива, но в обусловения живот те са покрити от материални елементи и затова дейностите на сетивата се проявяват посредством материята. Сетивата на Върховния Бог са трансцендентални и затова се наричат ниргун̣а. Гун̣а означава материално проявление, но неговите сетива са без материално покритие. Трябва да разберем, че неговите сетива не са като нашите. Въпреки че е източникът на всички наши сетивни дейности, Той има свои трансцендентални сетива, незамърсени от материята. Това е много добре обяснено в Швета̄шватара Упаниш̣ад (3.19), в стиха апа̄н̣и-па̄до джавано грахӣта̄. Ръцете на Бога не са материално замърсени и с тях Той приема всяко жертвоприношение, което му се предлага. В това се състои разликата между обусловената душа и Свръхдушата. Той няма материални очи, но има очи – иначе как би могъл да вижда? Той вижда всичко – минало, настояще и бъдеще. Той обитава в сърцето на живото същество и знае какво сме правили в миналото, какво правим сега и какво ни очаква в бъдеще. Това се потвърждава и в Бхагавад-гӣта̄: „Той знае всичко, но него никой не го познава“. Казано е, че Върховният Бог няма крака като нашите, но може да пътува в пространството, защото има духовни крака. С други думи, Бог не е безличностен. Той има очи, крака, ръце и всичко останало и понеже сме частици, неразделно свързани с Върховния, ние също имаме тези неща. Но неговите ръце, крака, очи и сетива не са замърсени от материалната природа.

ERLÄUTERUNG: Obwohl der Höchste Herr der Ursprung aller Sinne der Lebewesen ist, hat Er keine materiellen Sinne wie sie. Eigentlich haben die individuellen Seelen spirituelle Sinne, aber im bedingten Leben sind diese von den materiellen Elementen bedeckt, und deshalb werden die Tätigkeiten der Sinne durch Materie hindurch manifestiert. Die Sinne des Höchsten Herrn jedoch sind nicht bedeckt. Seine Sinne sind transzendental und werden daher nirguṇa genannt. Mit guṇa sind die materiellen Erscheinungsweisen gemeint, aber die Sinne des Herrn sind frei von materieller Bedeckung. Man sollte verstehen, daß Seine Sinne nicht wie die unseren sind. Obwohl Er die Quelle all unserer Sinnestätigkeiten ist, hat Er transzendentale Sinne, die nicht verunreinigt sind. Dies wird in der Śvetāśvatara Upaniṣad (3.19) sehr schön erklärt: apāṇi-pādo javano grahītā. Der Herr, die Höchste Persönlichkeit Gottes, hat keine Hände, die von Materie verunreinigt sind, aber Er hat Hände und nimmt mit ihnen alle Opfer an, die Ihm dargebracht werden. Das ist der Unterschied zwischen der individuellen Seele und der Überseele. Die Überseele hat keine materiellen Augen, aber dennoch hat Sie Augen – wie könnte Sie sonst sehen? Die Überseele sieht alles – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie befindet Sich im Herzen des Lebewesens, und Sie weiß, was wir in der Vergangenheit getan haben, was wir gegenwärtig tun und was uns in der Zukunft erwartet. Dies wird auch in der Bhagavad-gītā bestätigt: Der Höchste Herr kennt alles, doch Ihn kennt niemand. Es wird beschrieben, daß der Höchste Herr keine Beine hat wie wir, daß Er Sich aber durch den Raum bewegen kann, weil Er spirituelle Beine hat. Mit anderen Worten, der Herr ist nicht unpersönlich; Er hat Augen, Beine, Hände und alles andere, und weil wir Teile des Höchsten Herrn sind, haben wir dies alles auch. Aber Seine Hände, Seine Beine, Seine Augen und Seine Sinne sind nicht durch die materielle Natur verunreinigt.

Бхагавад-гӣта̄ също потвърждава, че Бог се появява такъв, какъвто е, посредством вътрешната си енергия. Той не е замърсен от материалната природа, защото е неин господар. Във ведическата литература откриваме, че въплъщението му е напълно духовно. Той има вечна форма, която се нарича сач-чид-а̄нанда-виграха и притежава всички съвършенства. Той е владетел на всички богатства и всички енергии. Той е най-интелигентният и е изпълнен със знание. Това са някои от характерните черти на Бога, Върховната Личност. Той е поддръжникът на всички живи същества и е свидетел на всички дейности. От ведическата литература разбираме, че Върховният Бог винаги е трансцендентален. Въпреки че не може да видим главата, лицето, ръцете или нозете му, Той ги има и когато се издигнем на трансцендентална позиция, ще видим формата на Бога. Поради материално замърсените ни сетива, сега не можем да я видим. Затова имперсоналистите, които са все още под влиянието на материализма, не могат да разберат Върховната Божествена Личност.

Die Bhagavad-gītā bestätigt ebenfalls, daß der Herr, wenn Er erscheint, durch Seine innere Energie so erscheint, wie Er ist. Er wird von der materiellen Energie nicht verunreinigt, denn Er ist der Herr der materiellen Energie. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, daß Seine ganze körperliche Gestalt spirituell ist. Seine Gestalt ist ewig und wird sac-cid-ānanda-vigraha genannt. Er besitzt alle Füllen in Vollkommenheit. Er ist der Eigentümer allen Reichtums und der Besitzer aller Energie. Er ist der Intelligenteste, und Er ist voller Wissen. Dies sind einige der Merkmale der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Er ist der Erhalter aller Lebewesen und der Zeuge jeder Tätigkeit. Wie wir den vedischen Schriften entnehmen können, ist der Höchste Herr immer transzendental. Obwohl wir Seinen Kopf, Sein Gesicht, Seine Hände und Seine Beine nicht sehen können, sind sie da, und wenn wir auf die transzendentale Stufe erhoben werden, können wir die Gestalt des Herrn sehen. Aber weil unsere Sinne durch Materie verunreinigt sind, können wir Seine Gestalt nicht wahrnehmen. Deshalb können die Unpersönlichkeitsanhänger, die immer noch von der Materie beeinflußt werden, die Persönlichkeit Gottes nicht verstehen.