Skip to main content

ТЕКСТ 6

VERŠ 6

Текст

Verš

пашя̄дитя̄н васӯн рудра̄н
ашвинау марутас татха̄
бахӯнй адр̣ш̣т̣а-пӯрва̄н̣и
пашя̄шчаря̄н̣и бха̄рата
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Дума по дума

Synonyma

пашя – виж; а̄дитя̄н – дванайсетте сина на Адити; васӯн – осемте Васу; рудра̄н – единайсетте форми на Рудра; ашвинау – двамата Ашвинӣ; марутах̣ – четиресет и деветте Марути (полубогове на вятъра); татха̄ – също; бахӯни – много; адр̣ш̣т̣а – които не си виждал; пӯрва̄н̣и – преди; пашя – виж; а̄шчаря̄н̣и – всички чудеса; бха̄рата – о, най-добър от Бха̄ратите.

paśya — hľaď; ādityān — dvanásť synov Aditiných; vasūn — osem Vasuov; rudrān — jedenásť Rudrov; aśvinau — obaja Aśvinovia; marutaḥ — štyridsaťdeväť Marutov (polobohovia vládnuci vetru); tathā — tiež; bahūni — mnohí; adṛṣṭa — ktoré si ani nevidel; pūrvāṇi — prv, ako; paśya — pohľaď; āścaryāṇi — všetky úžasné; bhārata — ó, najlepší z Bharatovcov.

Превод

Překlad

О, най-добър от Бха̄ратите, виж различните проявления на А̄дити, Васу, Рудра, Ашвинӣ-кума̄ра и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал.

Ó, najlepší z Bharatovcov, pohľaď na rôzne prejavy Ādityov, Vasuov, Rudrov, Aśvinī-kumārov a všetkých ďalších polobohov. Pohľaď na tieto obdivuhodné rozmanitosti, ktoré ešte nikto nikdy neuzrel a ani o nich nepočul.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Макар Арджуна да е личен приятел на Кр̣ш̣н̣а и достатъчно образован, все пак не е възможно да знае всичко за него. Тук се казва, че хората никога не са чували, нито са знаели за всички тези удивителни форми и проявления. Сега Кр̣ш̣н̣а ги разкрива.

Aj keď Arjuna bol Kṛṣṇov osobný priateľ a bol veľmi učený, ani on nemohol vedieť o Kṛṣṇovi všetko. Tu sa píše, že ešte nikto nikdy neuzrel všetky tieto podoby a manifestácie a ani o nich nepočul. Teraz Kṛṣṇa tieto úžasné podoby postupne vyjaví.