Skip to main content

ТЕКСТ 6

제6절

Текст

원문

пашя̄дитя̄н васӯн рудра̄н
ашвинау марутас татха̄
бахӯнй адр̣ш̣т̣а-пӯрва̄н̣и
пашя̄шчаря̄н̣и бха̄рата
빠샤디땬 바순 루드란 paśyādityān vasūn rudrān
아스비나우 마루따스 따타 aśvinau marutas tathā
바후냐드리쉬따-뿌르바니 bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
빠샤스짜리아니 바라따 paśyāścaryāṇi bhārata

Дума по дума

동의어

пашя – виж; а̄дитя̄н – дванайсетте сина на Адити; васӯн – осемте Васу; рудра̄н – единайсетте форми на Рудра; ашвинау – двамата Ашвинӣ; марутах̣ – четиресет и деветте Марути (полубогове на вятъра); татха̄ – също; бахӯни – много; адр̣ш̣т̣а – които не си виждал; пӯрва̄н̣и – преди; пашя – виж; а̄шчаря̄н̣и – всички чудеса; бха̄рата – о, най-добър от Бха̄ратите.

빠샤: 보다, 아디땬: 아디띠의 열두 아들, 바순: 여덟 바수들, 루드란: 열한 개 형상의 루드라, 아스비나우: 두 아스비니들, 마루따하: 마흔아홉의 마룻(바람의 신들), 따타: 또한, 바후니: 많은, 아드리쉬따: 네가 보지 않은, 뿌르바니: 앞에, 빠샤: 보다, 아스짜랴니: 모든 경이로움, 바라따: 오 바라따 중에서 최고여.

Превод

번역

О, най-добър от Бха̄ратите, виж различните проявления на А̄дити, Васу, Рудра, Ашвинӣ-кума̄ра и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал.

오 바라따 중 최고여, 여러 형상의 아디땨와 바수, 루드라, 아스비니 꾸마라, 그리고 다른 데바들을 여기에서 보아라. 그 누구도 본 적 없고 이전에 들어본 적도 없는 여러 경이로운 것을 잘 보아라.

Коментар

주석

ПОЯСНЕНИЕ: Макар Арджуна да е личен приятел на Кр̣ш̣н̣а и достатъчно образован, все пак не е възможно да знае всичко за него. Тук се казва, че хората никога не са чували, нито са знаели за всички тези удивителни форми и проявления. Сега Кр̣ш̣н̣а ги разкрива.

아르주나가 끄리쉬나의 개인적 친구이며 학식있는 사람 가운데 가장 뛰어난 사람이라 하더라도 그가 끄리쉬나에 관해 모든 것을 알 수는 없다. 여기에서 인간은 이 모든 형상과 발현을 들어 본적도, 안 적도 없다고 언급되었다. 지금 끄리쉬나께서 이 경이로운 형상을 보이신다.