Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.50

Текст

сан̃джая ува̄ча
итй арджунам ва̄судевас татхоктва̄
свакам рӯпам даршая̄м а̄са бхӯях̣
а̄шва̄сая̄м а̄са ча бхӣтам енам
бхӯтва̄ пунах̣ саумя-вапур маха̄тма̄

Дума по дума

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; ити – така; арджунам – на Арджуна; ва̄судевах̣ – Кр̣ш̣н̣а; татха̄ – по този начин; уктва̄ – като говори; свакам – своята собствена; рӯпам – форма; даршая̄м а̄са – показва; бхӯях̣ – отново; а̄шва̄сая̄м а̄са – като окуражава; ча – също; бхӣтам – уплашен; енам – него; бхӯтва̄ – като става; пунах̣ – отново; саумя-вапух̣ – прекрасната форма; маха̄-а̄тма̄ – великият.

Превод

Сан̃джая каза на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра: След тези думи Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, показа своята четириръка форма и после отново прояви двуръката си форма, успокоявайки уплашения Арджуна.

Коментар

Когато Кр̣ш̣н̣а се появява като син на Васудева и Девакӣ, Той се разкрива най-напред в четириръката форма На̄ра̄ян̣а, но помолен от родителите си, приема образа на обикновено дете. Сега Кр̣ш̣н̣а знае, че Арджуна не е заинтригуван да види четириръката форма, но след като вече е пожелал, Кр̣ш̣н̣а отново му я показва и после приема двуръката си форма. Думата саумя-вапух̣ е много важна. Саумя-вапух̣ е изключително красива форма; известна е като най-прекрасната. Когато Кр̣ш̣н̣а се явява в нея, всеки е привлечен от формата му. Като властелин на Вселената, Той прогонва страха на Арджуна, своя предан, и отново му показва прекрасната си форма на Кр̣ш̣н̣а. В Брахма самхита̄ (5.38) се казва: према̄н̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена – само личност, чиито очи са помазани с елея на любовта, може да види прекрасната форма на Шрӣ Кр̣ш̣н̣а.