Skip to main content

ТЕКСТ 5

第5章

Текст

テキスト

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
пашя ме па̄ртха рӯпа̄н̣и
шаташо 'тха сахасрашах̣
на̄на̄-видха̄ни дивя̄ни
на̄на̄-варн̣а̄кр̣тӣни ча
śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi
śataśo ’tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni
nānā-varṇākṛtīni ca

Дума по дума

Synonyms

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Бог, Върховната Личност, каза; пашя – просто виж; ме – моите; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; рӯпа̄н̣и – форми; шаташах̣ – стотици; атха – също; сахасрашах̣ – хиляди; на̄на̄-видха̄ни – разнообразни; дивя̄ни – божествени; на̄на̄ – разнообразни; варн̣а – цветове; а̄кр̣тӣни – форми; ча – също.

śrī-bhagavān uvāca – the Supreme Personality of Godhead said; paśya – just see; me – My; pārtha – O son of Pṛthā; rūpāṇi – forms; śataśaḥ – hundreds; atha – also; sahasraśaḥ – thousands; nānā-vidhāni – variegated; divyāni – divine; nānā – variegated; varṇa – colors; ākṛtīni – forms; ca – also.

Превод

Translation

Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, о, сине на Пр̣тха̄, виж моето великолепие в стотици хиляди, различни божествени и многоцветни форми.

バガヴァーン語る――愛するアルジュナ、プリターの子よ、では我が豊潤さを見るがよい。何百何千という多様な性質と形と色とを具えた神聖なる相(すがた)を。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна пожелава да види Кр̣ш̣н̣а в неговата вселенска форма; тя е трансцендентална, но се явява само в космичното проявление и е подчинена на преходното време в материалната природа. Както тази материална природа бива проявена и непроявена, така и вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а е проявена и непроявена. Тя не се намира вечно в духовното небе като другите му форми. Един предан няма силно желание да види вселенската форма, но тъй като Арджуна иска да види Кр̣ш̣н̣а по този начин, Кр̣ш̣н̣а му я разкрива. Не е възможно тази вселенска форма да бъде видяна от обикновен човек. Кр̣ш̣н̣а трябва да дари способността за това.

アルジュナはクリシュナの宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)を見たいと欲した。それは超越的相ではあるが、宇宙現象のために顕現した相であり、この物質自然の一時的時間に支配されている。物質自然が現われたり現われていなかったりするように、クリシュナの宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)も現われたり現われていなかったりする。精神界に在るクリシュナの他の姿のように、永遠に在るというものではない。献身者は、宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)を熱心に見たいと希望しているわけではないけれど、とにかくこの場でアルジュナがクリシュナのその相(すがた)を見たいというので、クリシュナはこの宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)を示現する。この宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)は、一般の人々には見えない。クリシュナがそれを見る力を与えないかぎり、見ることはできないのだ。