Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.32

Текст

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
ка̄ло 'сми лока-кш̣ая-кр̣т правр̣ддхо
лока̄н сама̄хартум иха правр̣ттах̣
р̣те 'пи тва̄м̇ на бхавиш̣янти сарве
йе 'вастхита̄х̣ пратй-анӣкеш̣у йодха̄х̣

Дума по дума

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Божествената личност каза; ка̄лах̣ – времето; асми – Аз съм; лока – на световете; кш̣ая-кр̣т – разрушителят; правр̣ддхах̣ – велик; лока̄н – всички хора; сама̄хартум – в унищожение; иха – в този свят; правр̣ттах̣ – зает; р̣те – без, с изключение на; апи – дори; тва̄м – ти; на – никога; бхавиш̣янти – ще бъдеш; сарве – всички; йе – които; авастхита̄х̣ – се намират; прати-анӣкеш̣у – на противоположни страни; йодха̄х̣ – воините.

Превод

Върховната Божествена Личност каза: Аз съм времето, великият разрушител на световете, носещ гибел на всичко живо. С изключение на вас (Па̄н̣д̣авите), всички воини и от двете армии ще бъдат избити.

Пояснение

Арджуна знае, че Кр̣ш̣н̣а е негов приятел и Върховната Божествена Личност, но е объркан от многообразните му форми. Затова продължава да пита за истинската мисия на тази унищожителна сила. Във Ведите пише, че Върховната Истина унищожава всичко, дори бра̄хман̣ите. Както се казва в Кат̣ха Упаниш̣ад (1.2.25):

яся брахма ча кш̣атрам̇ ча
убхе бхавата оданах̣
мр̣тюр ясьопасечанам̇
ка иттха̄ веда ятра сах̣

Накрая бра̄хман̣ите, кш̣атриите и всички други са погълнати от Върховния, както се поглъща храна. Вселенската форма на Бога е всепоглъщащ исполин и тук Кр̣ш̣н̣а се явява точно в тази форма на всепоглъщащото време. С изключение на Па̄н̣д̣авите всички присъстващи на бойното поле ще бъдат погълнати от него.

Арджуна мисли, че е по-добре да не участва в битката – така няма да се измъчва. В отговор Бог му казва, че дори той да не се сражава, всички ще бъдат унищожени, защото това е Божият план. Ако Арджуна не се сражава, те пак ще умрат, но по друг начин. Смъртта не може да бъде предотвратена. В действителност те са вече мъртви. Времето е унищожение и всички проявления ще изчезнат според желанието на Върховния Бог. Това е законът на природата.