Skip to main content

ТЕКСТ 15

VERŠ 15

Текст

Verš

арджуна ува̄ча
пашя̄ми дева̄мс тава дева дехе
сарва̄мс татха̄ бхӯта-вишеш̣а-сангха̄н
брахма̄н̣ам ӣшам камала̄сана-стхам
р̣ш̣ӣмш ча сарва̄н урага̄мш ча дивя̄н
arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Дума по дума

Synonyma

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; пашя̄ми – виждам; дева̄н – всички полубогове; тава – твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарва̄н – всички; татха̄ – също; бхӯта – живи същества; вишеш̣а-сангха̄н – събрани по особен начин; брахма̄н̣ам – Господ Брахма̄; ӣшам – Господ Шива; камала-а̄сана-стхам – седнал върху лотосов цвят; р̣ш̣ӣн – всички велики мъдреци; ча – също; сарва̄н – всички; урага̄н – змии; ча – също; дивя̄н – божествени.

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; paśyāmi — vidím; devān — všetkých polobohov; tava — Tvojom; deva — ó, Pane; dehe — v tele; sarvān — všetky; tathā — tiež; bhūta — živé bytosti; viśeṣa-saṅghān — zvlášť zhromaždení; brahmāṇam — Brahmā; īśam — Śiva; kamala-āsana-stham — sediaci na lotosovom kvete; ṛṣīn — veľkí mudrci; ca — tiež; sarvān — všetky; uragān — hady; ca — aj; divyān — božské.

Превод

Překlad

Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кр̣ш̣н̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахма̄, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

Arjuna riekol: „Môj drahý Kṛṣṇa, v Tvojom tele vidím všetkých polobohov a mnoho rôznych živých bytostí. Vidím Brahmu sediaceho na lotosovom kvete, Śivu a všetkých mudrcov a božských hadov.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във Вселената, включително Брахма̄, първото живо същество, и божествената змия, върху която лежи Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у в по-долните области на Вселената. Това змийско ложе се нарича Ва̄суки. Има също и други змии, известни като Ва̄суки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у до най-горната част на Вселената, до подобната на лотос планета, където живее Брахма̄, първото същество. Това означава, че Арджуна стои в колесницата си, но вижда всичко от край до край благодарение милостта на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а.

Arjuna vidí celý vesmír, vidí Brahmu, prvú stvorenú bytosť tohoto vesmíru, a nebeského hada Vāsukiho, na ktorom v nižších oblastiach vesmíru spočíva Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Aj iné hady sa nazývajú Vāsuki. Od Garbhodakaśāyī Viṣṇua môže Arjuna dovidieť až na najvyššiu časť vesmíru, k lotosovej planéte, kde sídli Brahmā, prvá bytosť tohoto vesmíru. To znamená, že Arjuna, ktorý sedel vo svojom bojovom voze, mohol vidieť všetko, od jedného konca po druhý. To bolo možné len milosťou Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.