Skip to main content

ТЕКСТ 15

제15절

Текст

원문

арджуна ува̄ча
пашя̄ми дева̄мс тава дева дехе
сарва̄мс татха̄ бхӯта-вишеш̣а-сангха̄н
брахма̄н̣ам ӣшам камала̄сана-стхам
р̣ш̣ӣмш ча сарва̄н урага̄мш ча дивя̄н
아르주나 우바짜 arjuna uvāca
빠샤미 데밤스 따바 데바 데헤 paśyāmi devāṁs tava deva dehe
사르밤스 따타 부따-비세샤-상한 sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
브라흐마남 이샴 까말라사나-스탐 brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
리쉼스 짜 사르반 우라감스 짜 디비안ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Дума по дума

동의어

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; пашя̄ми – виждам; дева̄н – всички полубогове; тава – твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарва̄н – всички; татха̄ – също; бхӯта – живи същества; вишеш̣а-сангха̄н – събрани по особен начин; брахма̄н̣ам – Господ Брахма̄; ӣшам – Господ Шива; камала-а̄сана-стхам – седнал върху лотосов цвят; р̣ш̣ӣн – всички велики мъдреци; ча – също; сарва̄н – всички; урага̄н – змии; ча – също; дивя̄н – божествени.

아르주나 우바짜: 아르주나가 말했다, 빠샤미: 나는 본다, 데반: 모든 데바들, 따바: 당신의, 데바: 오 주여, 데헤: 몸에서, 사르반: 모든, 따타: 또한, 부따: 생명체들, 비세샤-상간: 특별히 모인, 브라흐마남: 주 브라흐마, 이샴: 주 시바, 까말라-아사나-스탐: 연꽃잎에 앉아 있는, 리쉰: 위대한 성인들, 짜: 또한, 사르반: 모든, 우라간: 뱀들, 짜: 또한, 디비안: 신성한.

Превод

번역

Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кр̣ш̣н̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахма̄, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

아르주나가 말했습니다: 저의 주님 끄리쉬나여, 저는 당신의 몸 안에서 모든 데바와 여러 다른 생명체들을 봅니다. 저는 주 시바와 다른 성자들, 그리고 신성한 뱀들은 물론이고 연꽃에 앉아 있는 브라흐마를 봅니다.

Коментар

주석

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във Вселената, включително Брахма̄, първото живо същество, и божествената змия, върху която лежи Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у в по-долните области на Вселената. Това змийско ложе се нарича Ва̄суки. Има също и други змии, известни като Ва̄суки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у до най-горната част на Вселената, до подобната на лотос планета, където живее Брахма̄, първото същество. Това означава, че Арджуна стои в колесницата си, но вижда всичко от край до край благодарение милостта на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а.

아르주나는 우주에 있는 모든 것을 보고 있다. 그러므로 그는 우주의 첫 생명체인 브라흐마, 그리고 우주의 낮은 부분에서 가르보다까샤이 비쉬누께서 깔고 누워 계시는 천상의 뱀도 본다. 이 뱀 침대를 바수끼라고 한다. 바수끼로 알려진 다른 뱀들도 있다. 아르주나는 가르보다까샤이 비쉬누부터 시작하여 우주의 첫 생명체 브라흐마가 사는 우주의 가장 높은 곳에 있는 연꽃 행성까지도 본다. 이것은 아르주나가 처음부터 끝까지 자기 전차 위 한곳에 앉아서 모든 것을 볼 수 있었다는 사실을 의미한다. 이것은 지고한 주, 끄리쉬나의 은총으로 가능했다.