Skip to main content

ТЕКСТ 10

VERŠ 10

Текст

Verš

теш̣а̄м̇ сатата-юкта̄на̄м̇
бхаджата̄м̇ прӣти-пӯрвакам
дада̄ми буддхи-йогам̇ там̇
йена ма̄м упая̄нти те
teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Дума по дума

Synonyma

теш̣а̄м – на тях; сатата-юкта̄на̄м – винаги заети; бхаджата̄м – служейки предано; прӣти-пӯрвакам – в любовен екстаз; дада̄ми – Аз давам; буддхи-йогам – истинска интелигентност; там – това; йена – с което; ма̄м – при мен; упая̄нти – идват; те – те.

teṣām — tým; satata-yuktānām — neustále zamestnaní; bhajatām — v oddanej službe; prīti-pūrvakam — v láskyplnej extáze; dadāmi — dám; buddhi-yogam — skutočnú inteligenciu; tam — to; yena — ktorú ; mām — Mňa; upayānti — prídu; te — oni.

Превод

Překlad

На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен.

Tým, ktorý sú Mi neustále oddaní a s láskou Ma uctievajú, dávam poznanie, s pomocou ktorého ku Mne dospejú.

Пояснение

Význam

В този стих думата буддхи-йогам е много важна. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни и пътя на буддхи йога. Сега се обяснява буддхи йога. Сама по себе си буддхи йога е дейност в Кр̣ш̣н̣а съзнание; тя е израз на най-висша интелигентност. Буддхи означава „интелигентност“, а йога означава „мистични дейности“ или „мистично издигане“. Когато някой се опитва да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога, и се посвети напълно на предано служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание, дейността му се нарича буддхи йога. С други думи, буддхи йога е методът, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. Крайната цел на прогреса е Кр̣ш̣н̣а. Хората не знаят това; ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. Трябва да се знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, и когато тя е определена, бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел.

Slová buddhi-yogam majú v tomto verši veľký význam. Možno si spomenieme, ako v druhej kapitole poučoval Kṛṣṇa Arjunu o rôznych veciach a povedal mu, že by ho chcel poučiť o buddhi-yoge. Čo je buddhi-yoga, je vysvetlené v tomto verši. Samotná buddhi-yoga je činnosť konaná vo vedomí Kṛṣṇu; to je najvyššia inteligencia. Budhi znamená inteligencia a yoga mystické činy alebo mystické povýšenie. Keď sa človek snaží vrátiť domov, späť k Bohu, prostredníctvom vedomia Kṛṣṇu a oddanej služby, potom sa jeho konanie nazýva buddhi-yoga. Je to, inými slovami, spôsob, pomocou ktorého sa človek vymaní z pút hmotného sveta. Najvyšším cieľom pokroku je Kṛṣṇa. Ľudia to nevedia, a preto je dôležité, aby sa stýkali s oddanými a s pravým duchovným učiteľom. Človek môže poznať, že Kṛṣṇa je cieľ, a keď si tento cieľ stanoví, jeho cesta k Nemu bude pomaly ale iste zavŕšená a dosiahne Absolútny cieľ.

Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. Когато знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кр̣ш̣н̣а, той действа в гя̄на йога. Но когато знае целта и се стреми към Кр̣ш̣н̣а, в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с предано служене, той действа в бхакти йога, тоест буддхи йога, съвършената йога система. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота.

O človeku, ktorý pozná zmysel života, ale je pripútaný k výsledkom svojej práce, sa hovorí, že vykonáva karma-yogu. Keď vie, že cieľom je Kṛṣṇa, no pritom nachádza potešenie v špekulovaní, pomocou ktorého chce pochopiť Kṛṣṇu, vykonáva jñāna-yogu. Keď pozná cieľ a hľadá Kṛṣṇu pomocou oddanej služby, je zamestnaný v bhakti-yoge alebo buddhi-yoge, tzn. v dokonalej yoge a v najvyššom a najdokonalejšom životnom štádiu.

Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кр̣ш̣н̣а отвътре му дава напътствия, така че накрая той да се завърне при него без трудности. Условието е постоянно да бъде в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служене. Той трябва да върши някаква работа за Кр̣ш̣н̣а и би трябвало да я върши с любов. Ако преданият не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдаден на дейностите в предано служене, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне.

Niekto môže mať pravého duchovného učiteľa a môže byť členom duchovného hnutia. Ak však nie je dostatočne inteligentný na to, aby robil pokroky, Kṛṣṇa ho zvnútra osobne poučí, aby k Nemu mohol nakoniec dospieť. Je však potrebné, aby na Kṛṣṇu neustále myslel a s láskou a oddanosťou Mu všemožne slúžil. Každý by mal vykonávať nejakú prácu pre Kṛṣṇu, a mal by ju vykonávať s láskou. Ak oddaný nie je dostatočne inteligentný na to, aby robil pokroky na ceste k sebarealizácii, ale je úprimný a vykonáva svoju službu s láskou a oddanosťou, Pán mu dá príležitosť, aby urobil pokrok a nakoniec sa k Nemu vrátil.