Skip to main content

ТЕКСТ 10

TEXT 10

Текст

Tekst

теш̣а̄м сатата-юкта̄на̄м
бхаджата̄м прӣти-пӯрвакам
дада̄ми буддхи-йогам там
йена ма̄м упая̄нти те
teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Дума по дума

Synoniemen

теш̣а̄м – на тях; сатата-юкта̄на̄м – винаги заети; бхаджата̄м – служейки предано; прӣти-пӯрвакам – в любовен екстаз; дада̄ми – Аз давам; буддхи-йогам – истинска интелигентност; там – това; йена – с което; ма̄м – при мен; упая̄нти – идват; те – те.

teṣām — aan hen; satata-yuktānām — voortdurend verbonden; bhajatām — in devotionele dienst; prīti-pūrvakam — in liefdevolle extase; dadāmi — Ik geef; buddhi-yogam — werkelijke intelligentie; tam — dat; yena — waardoor; mām — tot Mij; upayānti — komen; te — zij.

Превод

Vertaling

На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен.

Aan hen die Mij voortdurend met liefde en devotie dienen, geef Ik het verstand waarmee ze tot Mij kunnen komen.

Коментар

Betekenisverklaring

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих думата буддхи-йогам е много важна. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни и пътя на буддхи йога. Сега се обяснява буддхи йога. Сама по себе си буддхи йога е дейност в Кр̣ш̣н̣а съзнание; тя е израз на най-висша интелигентност. Буддхи означава „интелигентност“, а йога означава „мистични дейности“ или „мистично издигане“. Когато някой се опитва да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога, и се посвети напълно на предано служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание, дейността му се нарича буддхи йога. С други думи, буддхи йога е методът, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. Крайната цел на прогреса е Кр̣ш̣н̣а. Хората не знаят това; ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. Трябва да се знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, и когато тя е определена, бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел.

In dit vers is het woord ‘buddhi-yogam’ heel belangrijk. Uit het tweede hoofdstuk kunnen we ons herinneren dat de Heer tijdens Zijn onderricht aan Arjuna zei dat Hij over vele dingen met Arjuna gesproken had en dat Hij hem instructies zou geven over buddhi-yoga. Die buddhi-yoga wordt nu uitgelegd. Buddhi-yoga is activiteit in Kṛṣṇa-bewustzijn; dat is de hoogste vorm van intelligentie. Buddhi betekent ‘intelligentie’ en yoga betekent ‘mystieke activiteiten’ of ‘mystieke verheffing’. De activiteit van iemand die terug probeert te gaan naar huis, terug naar God, en die zich volledig op het Kṛṣṇa-bewustzijn toelegt door devotionele dienst, wordt buddhi-yoga genoemd. Met andere woorden, buddhi-yoga is de methode waardoor men uit de verstrikking van de materiële wereld komt. Uiteindelijk is Kṛṣṇa het doel van vooruitgang, maar mensen weten dit niet. Daarom is omgang met toegewijden en een bonafide spiritueel leraar zo belangrijk. Men moet weten dat Kṛṣṇa het doel is, en wanneer dit doel eenmaal gesteld is, zal het pad langzaam maar zeker worden afgelegd en zal het uiteindelijke doel bereikt worden.

Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. Когато знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кр̣ш̣н̣а, той действа в гя̄на йога. Но когато знае целта и се стреми към Кр̣ш̣н̣а, в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с предано служене, той действа в бхакти йога, тоест буддхи йога, съвършената йога система. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота.

Wanneer iemand weet wat het doel van het leven is, maar verslaafd is aan de vruchten van zijn activiteiten, dan is hij bezig met karma-yoga. Wanneer iemand weet dat Kṛṣṇa het doel is, maar plezier beleeft aan mentale speculatie om Kṛṣṇa te begrijpen, dan is hij bezig met jñāna-yoga. En wanneer iemand het doel kent en Kṛṣṇa alleen in Kṛṣṇa-bewustzijn en devotionele dienst zoekt, dan is hij bezig met bhakti-yoga of buddhi-yoga, die op zichzelf als yoga volkomen is. Deze complete yoga is het hoogste en volmaakte niveau van het leven.

Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кр̣ш̣н̣а отвътре му дава напътствия, така че накрая той да се завърне при него без трудности. Условието е постоянно да бъде в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служене. Той трябва да върши някаква работа за Кр̣ш̣н̣а и би трябвало да я върши с любов. Ако преданият не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдаден на дейностите в предано служене, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне.

Iemand mag dan een bonafide spiritueel leraar hebben en zich bij een spirituele organisatie hebben aangesloten, maar als hij zelfs dan niet intelligent genoeg is om vooruitgang te maken, geeft Kṛṣṇa van binnenuit instructies, zodat hij uiteindelijk zonder moeilijkheden tot Hem kan komen. De voorwaarde is dat zo iemand altijd bezig is met Kṛṣṇa-bewustzijn en dat hij met liefde en devotie allerlei soorten diensten bewijst. Hij moet een of andere activiteit verrichten voor Kṛṣṇa en die activiteit moet met liefde worden gedaan. Als een toegewijde niet intelligent genoeg is om vooruitgang te maken op het pad van zelfrealisatie, maar wel oprecht en toegewijd is aan zijn activiteiten in devotionele dienst, dan geeft de Heer hem een kans om vooruitgang te maken en uiteindelijk tot Hem te komen.