Skip to main content

ТЕКСТ 10

TEXT 10

Текст

Text

теш̣а̄м сатата-юкта̄на̄м
бхаджата̄м прӣти-пӯрвакам
дада̄ми буддхи-йогам там
йена ма̄м упая̄нти те
teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Дума по дума

Synonyms

теш̣а̄м – на тях; сатата-юкта̄на̄м – винаги заети; бхаджата̄м – служейки предано; прӣти-пӯрвакам – в любовен екстаз; дада̄ми – Аз давам; буддхи-йогам – истинска интелигентност; там – това; йена – с което; ма̄м – при мен; упая̄нти – идват; те – те.

teṣām — unto them; satata-yuktānām — always engaged; bhajatām — in rendering devotional service; prīti-pūrvakam — in loving ecstasy; dadāmi — I give; buddhi-yogam — real intelligence; tam — that; yena — by which; mām — unto Me; upayānti — come; te — they.

Превод

Translation

На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен.

To those who are constantly devoted to serving Me with love, I give the understanding by which they can come to Me.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих думата буддхи-йогам е много важна. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни и пътя на буддхи йога. Сега се обяснява буддхи йога. Сама по себе си буддхи йога е дейност в Кр̣ш̣н̣а съзнание; тя е израз на най-висша интелигентност. Буддхи означава „интелигентност“, а йога означава „мистични дейности“ или „мистично издигане“. Когато някой се опитва да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога, и се посвети напълно на предано служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание, дейността му се нарича буддхи йога. С други думи, буддхи йога е методът, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. Крайната цел на прогреса е Кр̣ш̣н̣а. Хората не знаят това; ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. Трябва да се знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, и когато тя е определена, бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел.

In this verse the word buddhi-yogam is very significant. We may remember that in the Second Chapter the Lord, instructing Arjuna, said that He had spoken to him of many things and that He would instruct him in the way of buddhi-yoga. Now buddhi-yoga is explained. Buddhi-yoga itself is action in Kṛṣṇa consciousness; that is the highest intelligence. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Kṛṣṇa consciousness in devotional service, his action is called buddhi-yoga. In other words, buddhi-yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Kṛṣṇa. People do not know this; therefore the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Kṛṣṇa, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved.

Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. Когато знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кр̣ш̣н̣а, той действа в гя̄на йога. Но когато знае целта и се стреми към Кр̣ш̣н̣а, в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с предано служене, той действа в бхакти йога, тоест буддхи йога, съвършената йога система. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота.

When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in karma-yoga. When he knows that the goal is Kṛṣṇa but he takes pleasure in mental speculations to understand Kṛṣṇa, he is acting in jñāna-yoga. And when he knows the goal and seeks Kṛṣṇa completely in Kṛṣṇa consciousness and devotional service, he is acting in bhakti-yoga, or buddhi-yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life.

Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кр̣ш̣н̣а отвътре му дава напътствия, така че накрая той да се завърне при него без трудности. Условието е постоянно да бъде в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служене. Той трябва да върши някаква работа за Кр̣ш̣н̣а и би трябвало да я върши с любов. Ако преданият не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдаден на дейностите в предано служене, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне.

A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he is still not intelligent enough to make progress, then Kṛṣṇa from within gives him instructions so that he may ultimately come to Him without difficulty. The qualification is that a person always engage himself in Kṛṣṇa consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Kṛṣṇa, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to Him.