Skip to main content

ТЕКСТ 10

TEXT 10

Текст

Verš

теш̣а̄м сатата-юкта̄на̄м
бхаджата̄м прӣти-пӯрвакам
дада̄ми буддхи-йогам там
йена ма̄м упая̄нти те
teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Дума по дума

Synonyma

теш̣а̄м – на тях; сатата-юкта̄на̄м – винаги заети; бхаджата̄м – служейки предано; прӣти-пӯрвакам – в любовен екстаз; дада̄ми – Аз давам; буддхи-йогам – истинска интелигентност; там – това; йена – с което; ма̄м – при мен; упая̄нти – идват; те – те.

teṣām — těm; satata-yuktānām — stále zaměstnaným; bhajatām — prokazováním oddané služby; prīti-pūrvakam — v láskyplné extázi; dadāmi — dávám; buddhi-yogam — skutečnou inteligenci; tam — tu; yena — díky které; mām — ke Mně; upayānti — přicházejí; te — oni.

Превод

Překlad

На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен.

Těm, kteří jsou neustále oddáni láskyplné službě Mně, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.

Коментар

Význam

В този стих думата буддхи-йогам е много важна. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни и пътя на буддхи йога. Сега се обяснява буддхи йога. Сама по себе си буддхи йога е дейност в Кр̣ш̣н̣а съзнание; тя е израз на най-висша интелигентност. Буддхи означава „интелигентност“, а йога означава „мистични дейности“ или „мистично издигане“. Когато някой се опитва да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога, и се посвети напълно на предано служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание, дейността му се нарича буддхи йога. С други думи, буддхи йога е методът, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. Крайната цел на прогреса е Кр̣ш̣н̣а. Хората не знаят това; ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. Трябва да се знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, и когато тя е определена, бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел.

V tomto verši je důležité slovo buddhi-yogam. V druhé kapitole Pán řekl Arjunovi, že mu již vysvětlil mnoho věcí a že ho zasvětí do buddhi-yogy. Zde je popsána. Buddhi-yogou se rozumí jednání s vědomím Kṛṣṇy; to je nejvyšší úroveň inteligence. Buddhi znamená inteligence a yoga značí mystické činnosti či mystický způsob pozvednutí se. Pokud se někdo snaží vrátit domů, zpátky k Bohu, a začne se plně věnovat rozvíjení vědomí Kṛṣṇy na úrovni oddané služby, jeho jednání se nazývá buddhi-yoga. Jde tedy o proces, který umožňuje dostat se ze zapletení charakterizujícího tento hmotný svět. Konečným cílem je Kṛṣṇa. Lidé to však nevědí, a proto je pro každého důležitá společnost oddaných a pravého duchovního učitele. Všichni musí vědět, že cíl je Kṛṣṇa, a když mají cíl určen, mohou pomalu ale jistě postupovat kupředu a nakonec ho dosáhnou.

Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. Когато знае, че целта е Кр̣ш̣н̣а, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кр̣ш̣н̣а, той действа в гя̄на йога. Но когато знае целта и се стреми към Кр̣ш̣н̣а, в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с предано служене, той действа в бхакти йога, тоест буддхи йога, съвършената йога система. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота.

Pokud někdo zná cíl života, ale je poután k plodům činností, jedná na úrovni karma-yogy. Když ví, že cílem je Kṛṣṇa, ale rád se oddává myšlenkové spekulaci, pomocí které chce Kṛṣṇovi porozumět, jedná na úrovni jñāna-yogy. A zná-li cíl a hledá Kṛṣṇu zcela na úrovni vědomí Kṛṣṇy a oddané služby, pak provádí bhakti-yogu neboli buddhi-yogu, což je úplná yoga představující nejdokonalejší úroveň života.

Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кр̣ш̣н̣а отвътре му дава напътствия, така че накрая той да се завърне при него без трудности. Условието е постоянно да бъде в Кр̣ш̣н̣а съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служене. Той трябва да върши някаква работа за Кр̣ш̣н̣а и би трябвало да я върши с любов. Ако преданият не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдаден на дейностите в предано служене, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне.

Někdo může mít pravého duchovního učitele a hlásit se k duchovní organizaci, ale přesto nebýt natolik inteligentní, aby dosahoval pokroku. Ani to však není nepřekonatelná překážka — tehdy ho Kṛṣṇa v nitru vede, aby k Němu mohl nakonec bez potíží dospět. Předpokladem je, že dotyčný neustále jedná vědom si Kṛṣṇy a s láskou a oddaností vykonává nejrůznější služby. Měl by se věnovat nějaké práci pro Kṛṣṇu a tu konat s láskou. Pokud není oddaný dostatečně inteligentní, aby dosahoval pokroku na cestě seberealizace, ale je upřímný a odevzdaný činnostem oddané služby, Pán mu dává k pokroku příležitost a umožní mu, aby k Němu nakonec dospěl.