Skip to main content

ТЕКСТ 24

第24節

Текст

テキスト

сан̃джая ува̄ча
евам укто хр̣ш̣ӣкешо
гуд̣а̄кешена бха̄рата
сенайор убхайор мадхйе
стха̄пайитва̄ ратхоттамам
サンジャヤウヴァーチャ
エヴァムクトフリシケショー
グダケシェナバーラタ
セーナヨルバハヨルマドヒェ
スタパイトヴァラトッタマン

Дума по дума

Synonyms

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; евам – така; уктах̣ – се обърна; хр̣ш̣ӣкешах̣ – Бог Кр̣ш̣н̣а; гуд̣а̄кешена – от Арджуна; бха̄рата – о, потомъко на Бхарата; сенайох̣ – на армиите; убхайох̣ – и двете; мадхйе – по средата; стха̄пайитва̄ – установи; ратха-уттамам – най-великолепната колесница.

sañjayaḥ uvāca — サンジャヤは言った; evam —このように; uktaḥ —話しかけられて; hṛṣīkeśaḥ —主クリシュナ; guḍākeśena —アルジュナによって; bhārata— おお、バラタ王の子孫よ; senayoḥ —軍隊の; ubhayoḥ —両方の; madhye — 中央に; sthāpayitvā —配した;ratha-uttamam —最もすばらしい戦車

Превод

Translation

Сан̃джая каза: О, потомъко на Бхарата, в отговор на молбата на Арджуна, Бог Кр̣ш̣н̣а изтегли великолепната колесница между двете армии.

サンジャヤ言う:おおバラタ王の子孫(ドリタラーシュトラのこと)よ、このようにアルジュナに頼まれて、主クリシュナは見事な戦車を両軍の中央に引き出されました。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Арджуна е наречен Гуд̣а̄кеша. Гуд̣а̄ка̄ означава сън, а този, който побеждава съня, е наричан гуд̣а̄кеша. Под „сън“ се има предвид и невежество. Благодарение на приятелството си с Кр̣ш̣н̣а, Арджуна е успял да победи както съня, така и невежеството. Като велик предан на Кр̣ш̣н̣а, той не го забравял дори за миг. Такава е природата на предания. И когато е буден, и когато спи, преданият винаги мисли за името, формата, качествата и забавленията на Бога. Благодарение на постоянното помнене на Кр̣ш̣н̣а той може да победи съня и невежеството. Това състояние се нарича Кр̣ш̣н̣а съзнание, или сама̄дхи. Понеже е Хр̣ш̣ӣкеша, господар на ума и сетивата на всяко живо същество, Кр̣ш̣н̣а знае защо Арджуна го помолил да изтегли колесницата между двете армии. Той изпълнил желанието му и изговорил следните думи.

この節でアルジュナはグダケーシャと呼ばれています。グダーカーとは、眠りのこと、眠りを克服した人をグダーケーシャと呼びます。眠りはまた、無知という意味を持っています。つまり、アルジュナはクリシュナとの友人関係によって、眠りと無知の両方を克服したのです。クリシュナの偉大な献身者として、彼は一瞬の間もクリシュナを忘れていることはできません。それが献身者というものの本領だからです。寝てもさめてもクリシュナの献身者はクリシュナの名と姿と資性能力と遊戯を想っています。こうしてクリシュナを常に想うことによって、クリシュナの献身者は眠りと無知を二つともに征服することができます。このことをクリシュナ意識、またはサマーティといいます。各生物の感覚と心を監督するフリシーケーシャとして、クリシュナはアルジュナの頼み、両軍の中央に駒を進める意図がよく理解できました。だから彼の言うとおりにしてから次のように言われました。