Skip to main content

ТЕКСТОВЕ 21 – 22

VERŠE 21-22

Текст

Verš

арджуна ува̄ча
сенайор убхайор мадхйе
ратхам стха̄пая ме 'чюта
я̄вад ета̄н нирӣкш̣е 'хам
йоддху-ка̄ма̄н авастхита̄н
arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
каир мая̄ саха йоддхавям
асмин ран̣а-самудяме
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Дума по дума

Synonyma

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; сенайох̣ – на армиите; убхайох̣ – и двете; мадхйе – между; ратхам – колесницата; стха̄пая – установи; ме – мой; ачюта – о, непогрешими; я̄ват – докато; ета̄н – всички тези; нирӣкш̣е – да видя; ахам – аз; йоддху-ка̄ма̄н – желаейки да се сражават; авастхита̄н – строени на бойното поле; каих̣ – с които; мая̄ – с мен; саха – заедно; йоддхавям – трябва да се сражава; асмин – в тази; ран̣а – борба; самудяме – в опита.

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; senayoḥ — vojská; ubhayoḥ — obidve; madhye — medzi; ratham — bojový voz; sthāpaya — prosím, postav; me — môj; acyuta — ó, Neomylný; yāvat — na tak dlho; etān — všetky tieto; nirīkṣe — môžem vidieť; aham — ja; yoddhu-kāmān — bojachtiví; avasthitān — zoradení na bojisku; kaiḥ — s kým; mayā — mám; saha — s; yoddhavyam — bojovať; asmin — v tomto; raṇa — sváre; samudyame — v úsilí.

Превод

Překlad

Арджуна каза: О, непогрешими, моля те, изведи колесницата между двете армии, за да видя дошлите да се сражават – тези, с които трябва да премеря сили във великата битка.

Arjuna riekol: „Ó, Neomylný, postav prosím môj bojový voz medzi obe vojská tak, aby som mohol vidieť bojachtivých prítomných, s ktorými sa musím v tomto veľkom boji stretnúť.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Бог Кр̣ш̣н̣а е Върховната Личност, от безпричинна милост Той е готов да служи на приятеля си. Той не престава да обича своите предани, затова е наречен тук „непогрешим“. Като колесничар Кр̣ш̣н̣а трябва да изпълнява заповедите на Арджуна и понеже не се поколебава да направи това, Арджуна го нарича „непогрешим“. Въпреки че приема да бъде колесничар, Той запазва върховната си позиция. При всички обстоятелства Той е Върховният Бог, Хр̣ш̣ӣкеша, господарят на сетивата. Връзката между Бога и неговия слуга е много нежна и духовна. Слугата е винаги готов да служи на Бога и по същия начин Бог търси удобен случай да служи на преданите си. Той изпитва много по-голямо удоволствие, когато негов чист предан приеме позицията да му заповядва, отколкото, когато Той самият заповядва. Тъй като Бог е върховен, всички са подчинени и никой не може да му дава заповеди. При всички обстоятелства Той остава безспорен господар, но приема заповедите на своя предан и изпитва от това трансцендентално удоволствие.

Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť, no napriek tomu zo Svojej bezpríčinnej milosti slúžil Svojmu priateľovi Arjunovi. V tomto verši je oslovený ako Neomylný, pretože oddaných nikdy nesklame vo Svojej náklonnosti. Ako vozataj musel poslúchať Arjunove rozkazy, a keďže to neváhal robiť, je nazývaný Neomylným. Śrī Kṛṣṇa prijal úlohu vozataja Svojho oddaného, ale Jeho postavenie nebolo nikdy ohrozené. Za každých okolností zostáva Najvyššou Božskou Osobnosťou, Hṛṣīkeśom, Pánom všetkých zmyslov. Vzťah medzi Pánom a Jeho služobníkom je veľmi milý a transcendentálny. Služobník je vždy pripravený Pánovi slúžiť a Pán podobne stále vyhľadáva príležitosti na preukazovanie služby Svojmu oddanému. Kṛṣṇu viac teší prijímať pokyny od Svojich čistých oddaných, než ich sám vydávať. Keďže je zvrchovaným Pánom, každý Mu je podriadený a nikto nie je nad Ním, aby Mu mohol rozkazovať. Keď Mu však dá príkaz čistý oddaný, naplní Ho veľká transcendentálna radosť, aj keď za každých okolností zostáva neomylným Pánom.

Като чист предан на Бога Арджуна не желаел да се сражава срещу братовчедите и братята си, но бил принуден да излезе на бойното поле поради упорството на Дурьодхана, който отхвърлял каквото и да било мирно уреждане на конфликта. Затова Арджуна нямал търпение да види кои водещи личности присъстват на бойното поле. Въпреки че вече не стоял въпросът за постигане на мир, той пожелал да ги види отново, за да разбере до каква степен са решени да вземат участие в една братоубийствена война.

Ako čistý Pánov oddaný nechcel Arjuna so svojimi príbuznými bojovať; prinútila ho k tomu Duryodhanova tvrdohlavosť, lebo Duryodhana nikdy nepristúpil na mierové riešenie. Arjunovi preto veľmi záležalo na tom, aby videl, ktorí vojvodcovia sú na bojisku. Mier sa nedal dohodnúť na bojisku, ale Arjuna chcel ešte raz vidieť, do akej miery sú odhodlaní zúčastniť sa tejto nevítanej vojny.