Skip to main content

ТЕКСТОВЕ 21 – 22

TEXTS 21-22

Текст

Tekstas

арджуна ува̄ча
сенайор убхайор мадхйе
ратхам стха̄пая ме 'чюта
я̄вад ета̄н нирӣкш̣е 'хам
йоддху-ка̄ма̄н авастхита̄н
arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
каир мая̄ саха йоддхавям
асмин ран̣а-самудяме
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Дума по дума

Synonyms

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; сенайох̣ – на армиите; убхайох̣ – и двете; мадхйе – между; ратхам – колесницата; стха̄пая – установи; ме – мой; ачюта – о, непогрешими; я̄ват – докато; ета̄н – всички тези; нирӣкш̣е – да видя; ахам – аз; йоддху-ка̄ма̄н – желаейки да се сражават; авастхита̄н – строени на бойното поле; каих̣ – с които; мая̄ – с мен; саха – заедно; йоддхавям – трябва да се сражава; асмин – в тази; ран̣а – борба; самудяме – в опита.

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; senayoḥ — kariaunų; ubhayoḥ — abiejų; madhye — viduryje; ratham — kovos vežimą; sthāpaya — prašau pastatyki; me — mano; acyuta — o Patikimasis; yāvat — kolei; etān — visus juos; nirīkṣe — apžvelgsiu; aham — aš; yoddhu-kāmān — trokštančius kautis; avasthitān — išsirikiavusius kautynių lauke; kaiḥ — su kuriais; mayā — man; saha — drauge; yoddhavyam — teks susikauti; asmin — šiame; raṇa — kovos; samudyame — išmėginime.

Превод

Translation

Арджуна каза: О, непогрешими, моля те, изведи колесницата между двете армии, за да видя дошлите да се сражават – тези, с които трябва да премеря сили във великата битка.

Arjuna tarė: O Patikimasis, pastatyki mano kovos vežimą tarp dviejų kariaunų, kad regėčiau čia susirinkusius, geidžiančius kautynių – su jais man lemta sukryžiuoti ginklus šiame didingame mūšyje.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Бог Кр̣ш̣н̣а е Върховната Личност, от безпричинна милост Той е готов да служи на приятеля си. Той не престава да обича своите предани, затова е наречен тук „непогрешим“. Като колесничар Кр̣ш̣н̣а трябва да изпълнява заповедите на Арджуна и понеже не се поколебава да направи това, Арджуна го нарича „непогрешим“. Въпреки че приема да бъде колесничар, Той запазва върховната си позиция. При всички обстоятелства Той е Върховният Бог, Хр̣ш̣ӣкеша, господарят на сетивата. Връзката между Бога и неговия слуга е много нежна и духовна. Слугата е винаги готов да служи на Бога и по същия начин Бог търси удобен случай да служи на преданите си. Той изпитва много по-голямо удоволствие, когато негов чист предан приеме позицията да му заповядва, отколкото, когато Той самият заповядва. Тъй като Бог е върховен, всички са подчинени и никой не може да му дава заповеди. При всички обстоятелства Той остава безспорен господар, но приема заповедите на своя предан и изпитва от това трансцендентално удоволствие.

KOMENTARAS: Nors Viešpats Kṛṣṇa yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, tačiau iš nepriežastinio gailestingumo Jis tarnauja Savo bičiuliui. Jis visuomet palankus Savo bhaktams, todėl Arjuna šiame posme kreipiasi į Jį – Patikimasis. Būdamas vežėju, Viešpats privalėjo vykdyti Arjunos įsakymus, o kadangi juos vykdė nesvyruodamas, tai ir buvo pavadintas Patikimuoju. Nors Viešpats ir ėmėsi vežėjo vaidmens vardan Savo bhakto, Jo, kaip Aukščiausiojo, padėtis nekelia abejonių. Bet kokiomis aplinkybėmis Jis – Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Hṛsīkeśa, visų juslių Valdovas. Viešpatį ir Jo tarną sieja labai švelnūs ir transcendentiniai ryšiai. Kaip Viešpaties tarnas kiekvieną minutę yra pasirengęs Jam tarnauti, taip ir Viešpats visad ieško progos padaryti kokią nors paslaugą bhaktui. Kai tyras bhaktas, užimdamas pranašesnę padėtį Jam įsakinėja, Jis patiria daug didesnį pasitenkinimą, negu jei įsakinėtų Pats. Jis – valdovas, visi yra Jo įsakymų valdžioje, ir nėra nieko aukštesnio, kas drįstų Jam įsakinėti. Bet jeigu įsako tyras bhaktas, Viešpats dėl to patiria tiktai transcendentinę palaimą, nors Jis Pats yra visų aplinkybių šeimininkas.

Като чист предан на Бога Арджуна не желаел да се сражава срещу братовчедите и братята си, но бил принуден да излезе на бойното поле поради упорството на Дурьодхана, който отхвърлял каквото и да било мирно уреждане на конфликта. Затова Арджуна нямал търпение да види кои водещи личности присъстват на бойното поле. Въпреки че вече не стоял въпросът за постигане на мир, той пожелал да ги види отново, за да разбере до каква степен са решени да вземат участие в една братоубийствена война.

Arjuna – tyras Viešpaties bhaktas, todėl jis nenori kovoti su savo pusbroliais ir broliais, bet užsispyrus Duryodhanai ir nepriėmus taikių derybų, jis priverstas stoti į mūšį. Štai kodėl Arjunai rūpi, kas iš vadų atvyko į kautynių lauką. Apie pastangas sudaryti taiką kautynių lauke negalėjo būti nė kalbos – karžygys tiesiog panoro dar kartą pamatyti visus ir įsitikinti, ar stiprus jų noras pradėti šį nepageidaujamą karą.